Роль адміністративно-правових норм у забезпеченні громадської безпеки та порядку під час воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-10-23

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. – 332c

Анотація

У сучасності роль адміністративно-правових норм у забезпеченні громадської безпеки та порядку під час воєнного стану є надзвичайно важливою. В умовах воєнного стану, звичайні правові рамки часто потребують модифікації, щоб ефективно відповідати на зростаючі виклики у сфері безпеки та порядку. Адміністративно-правові норми в цей період повинні бути гнучкими, але одночасно забезпечувати необхідний рівень захисту прав та свобод громадян. Основним завданням таких норм є підтримання стабільності, запобігання хаосу та анархії, а також захист населення від загроз, пов'язаних з воєнними діями. Важливо, щоб вони були сформульовані чітко та прозоро, забезпечуючи належний баланс між необхідністю забезпечення безпеки та дотриманням прав людини. Вони також мають враховувати потреби у взаємодії з міжнародними організаціями та у відповідності міжнародним стандартам, особливо у сферах, що стосуються прав людини та гуманітарного права. В умовах воєнного стану, адміністративно-правові норми відіграють ключову роль у координації дій різних органів влади, у забезпеченні співпраці між правоохоронними структурами та цивільним населенням. Ефективне впровадження та дотримання цих норм є вирішальним для підтримання порядку та стабільності в умовах кризи.
In modern times, the role of administrative-legal norms in ensuring public safety and order during a state of war is extremely important. In conditions of war, the usual legal frameworks often require modification to effectively respond to increasing challenges in the field of security and order. Administrative-legal norms during this period must be flexible, yet simultaneously provide the necessary level of protection for citizens' rights and freedoms. The main task of these norms is to maintain stability, prevent chaos and anarchy, and protect the population from threats associated with military actions. It is important that they be formulated clearly and transparently, ensuring a proper balance between the need to ensure safety and the observance of human rights. They must also consider the need for interaction with international organizations and compliance with international standards, especially in areas related to human rights and humanitarian law. In conditions of war, administrative-legal norms play a key role in coordinating the actions of various authorities, in ensuring cooperation between law enforcement structures and the civilian population. Effective implementation and adherence to these norms are crucial for maintaining order and stability in crisis conditions.

Опис

Ключові слова

адміністративно-правові норми, громадська безпека, воєнний стан, права людини, правопорядок, стабільність, міжнародні стандарти, правоохоронні органи., administrative-legal norms, public safety, martial law, human rights, law and order, stability, international standards, law enforcement agencies.

Бібліографічний опис

Зінченко, Д. А, Зінченко, О.Д. Роль адміністративно-правових норм у забезпеченні громадської безпеки та порядку під час воєнного стану // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали. Міжнародної науково-практичної інтернет. конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. – С. 115-117.