Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ : практичний посібник

Abstract
У практичному посібнику на допомогу молодому працівнику Національної поліції України зібрано матеріал, який буде корисним під час кваліфікації правопорушень, проведення досудового розслідування, розгляду питань, що стосуються адміністративних правопорушень. Значну увагу приділено опису необхідних практичних дій поліцейських та алгоритмів таких дій у типових ситуаціях службової діяльності.
In a practical guide to help a young worker The National Police of Ukraine collected material that would be useful during the qualification of offenses, pre-trial detention investigation, consideration of issues relating to administrative matters offenses Considerable attention is paid to the descriptions needed practical actions of policemen and algorithms of such actions in typical situations of official activity.
В практическом пособии в помощь молодому работнику Национальной полиции Украина собран материал, который будет полезным во время квалификации правонарушений, проведение досудебного расследования, рассмотрения вопросов, касающихся административных правонарушений. Значительное внимание уделено описанию необходимых практических действий полицейских и алгоритмов таких действий в типичных ситуациях служебной деятельности.
Description
Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ : [практ. посіб. / кол. авт.-уклад.: І. В. Клименко, Л. В. Васянович, Д. В. Швець та ін. ; упоряд.: К. Л. Бугайчук, П. О. Білоус] ; за заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 96 с.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, досудове розслідування, досудебное расследование, pre-trial investigation, допит, допрос, interrogation, огляд місця події, осмотр места происшествия, accident scene examination, кримінальне правопорушення, уголовное правонарушение, criminal offence, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, степень тяжести телесных повреждений, тілесні ушкодження, телесные повреждения, неоподатковуваний мінімум доходів громадян, необлагаемый налогом минимум доходов граждан, адміністративне правопорушення, административное правонарушение, administrative offenses, адміністративна відповідальність, административная ответственность, administrative liability, дії поліцейських у типових ситуаціях службової діяльності, действия полицейских в типичных ситуациях служебной деятельности, алгоритм дій на початку досудового розслідування, алгоритм действий в начале досудебного расследования, сварка на сімейно-побутовому ґрунті, ссора на семейно-бытовой почве, дорожно-транспортное происшествие, дорожньо-транспортна пригода
Citation
МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ