Забезпечення публічної безпеки в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харків : Панов, 2018. – 510 с.
Abstract
Монографія є комплексним дослідженням сутності та особливостей адміністративно-правових засад забезпечення публічної безпеки в Україні. У роботі проаналізовано методологічні засади адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки, надано загальну характеристику публічній безпеці в Україні як об'єкту адміністративно-правової охорони і захисту. Окрема увага у роботі приділена аналізу специфіки діяльності системи суб'єктів забезпечення публічної безпеки в Україні та особливості їх адміністративно-правового статусу. У монографії сформульовано конкретні пропозиції щодо удосконалення адміністративного законодавства у сфері забезпечення публічної безпеки в Україні, створення системи критеріїв та показників оцінювання ефективності забезпечення публічної безпеки. Монографія буде корисною викладачам, ад'юнктам, аспірантам, докторантам вищих навчальних закладів юридичного профілю, працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також всім, хто цікавиться проблемами адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки в Україні.
The monograph is focused on the analysis of administrative and legal principles of ensuring public safety in Ukraine. The author has determined the essence of public safety as an object of administrative and legal defense and protection. The principles of public safety have been generalized. The legal principles of ensuring public safety have been characterized. The content of administrative and legal relations in the field of ensuring public safety has been revealed. The author has determined specific features of the activities of the higher agencies of state power as subjects of ensuring public safety. The place of law enforcement agencies in the system of subjects of ensuring public safety has been clarified. The specifics of ensuring public safety by the prosecutor’s office and courts have been characterized. The author has revealed administrative and legal powers of local self-government agencies and civil society institutions in the field of ensuring public safety. The essence of legal and organizational forms of activity in regard to ensuring public safety in Ukraine has been clarified. Administrative and tort relations in the field of ensuring public security in Ukraine have been characterized. International experience of public safety has been generalized and the possibilities of its application in Ukraine have been worked out. The system of criteria and indicators for evaluating the effectiveness of public safety in Ukraine has been worked out. The author has offered the ways for the optimization of administrative legislation in the field of ensuring public safety in Ukraine.
Монография является комплексным исследованием сущности и особенностей административно-правовых основ обеспечения общественной безопасности в Украине. В работе проанализированы методологические основы административно-правового обеспечения общественной безопасности, предоставлено общую характеристику публичной безопасности в Украине как объекта административно-правовой охраны и защиты. Особое внимание в работе уделено анализу специфики деятельности системы субъектов обеспечения общественной безопасности в Украине и особенности их административно-правового статуса. В монографии сформулированы конкретные предложения по совершенствованию административного законодательства в сфере обеспечения общественной безопасности в Украине, создание системы критериев и показателей оценки эффективности обеспечения общественной безопасности. Монография будет полезна преподавателям, адъюнктам, аспирантам, докторантам высших учебных заведений юридического профиля, работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также всем, кто интересуется проблемами административно-правового обеспечения общественной безопасности в Украине.
Description
Панова, О. О. Забезпечення публічної безпеки в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія / О. О. Панова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов, 2018. – 510 с.
Keywords
Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Україна. Ukraine. Украина, Монографії. Monographs. Монографии, публічна безпека, адміністративно-правові засади, адміністративне законодавство, суб’єкти забезпечення публічної безпеки, компетенція, повноваження, адміністративні правопорушення, адміністративна відповідальність, взаємодія, оптимізація, публичная безопасность, административно-правовые принципы, административное законодательство, административные правонарушения, public safety, administrative and legal principles, administrative legislation, optimization, administrative offenses, administrative liability
Citation