Судова інженерно-автотехнічна експертиза: поняття та об’єкти дослідження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 198-199

Анотація

Визначено поняття автотехнічної експертизи, її місце у сучасній класифікації судових експертиз. Відзначено, що судова інженерно-автотехнічна експертиза має розглядатись як підвид судової інженерно-транспортної експертизи, яка, у свою чергу, є видом у складі роду інженерно-технічних експертиз. Об’єктами даної експертизи є засоби автомобільного транспорту, їх окремі деталі, обстановка і механізм дорожньо-транспортних пригод.
The concept of auto technical expertise, its place in the modern classification of forensic expertise is defined. It is noted that the forensic engineering and auto technical expertise should be considered as a subspecies of the forensic engineering and transport expertise, which, in turn, is a type within the genus of engineering and technical expertise. The objects of this examination are means of road transport, their individual details, the situation and mechanism of traffic accidents.
Определено понятие автотехнической экспертизы, ее место в современной классификации судебных экспертиз. Отмечено, что судебная инженерно-автотехническая экспертиза должна рассматриваться как подвид судебной инженерно-транспортной экспертизы, которая, в свою очередь, является видом в составе рода инженерно-технических экспертиз. Объектами данной экспертизы есть средства автомобильного транспорта, их отдельные детали, обстановка и механизм дорожно-транспортных происшествий.

Опис

Степанюк, Р. Л. Судова інженерно-автотехнічна експертиза: поняття та об’єкти дослідження / Руслан Леонтійович Степанюк, Віктор Адамович Абрамчук // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 198-199.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, автотехнічна експертиза, auto technical examination, автотехническая экспертиза, класифікація судових експертиз, classification of forensic examinations, классификация судебных экспертиз, судова інженерно-автотехнічна експертиза, forensic engineering and auto technical expertise, судебная инженерно-автотехническая экспертиза

Бібліографічний опис