Рефлексія щодо поняття експертних технологій в судовій експертизі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 198-201

Анотація

Проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття експертних технологій в судовій експертизі.
Modern approaches to defining the concept of expert technologies in forensic examination are analyzed.
Проанализированы современные подходы к определению понятия экспертных технологий в судебной экспертизе.

Опис

Зозуля, І. В. Рефлексія щодо поняття експертних технологій в судовій експертизі / Ігор Вікторович Зозуля, Олена Ігорівна Довгань // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 198-201.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, експертні технології, судова експертиза, expert technologies, forensic examination, экспертные технологии, судебная экспертиза

Бібліографічний опис