Comparative legal analysis types of administrative procedure

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридичний вісник. – 2020. - №6. – С. 29-37

Анотація

У статті автор проводить порівняльне-правове дослідження видів адміністративної процедури, використовуючи досвід США, Франції та Польщі з метою формування концептуального огляду та системного підходу в питанні типології адміністративної процедури. Автор проводить моніторинг процедурного законодавства вищезазначених країн на предмет закріплення видів адміністративної процедури.
In the article the author conducts comparative legal research types of administrative procedure, using the experience of the United States, France and Poland to form conceptual review and a systematic approach to typology administrative procedure. Author monitors the procedural legislation of the above countries for the consolidation of species administrative procedure.
В статье автор проводит сравнительное правовое исследование видов административной процедуры, используя опыт США, Франции и Польши с целью формирования концептуального осмотра и системного подхода в вопросе типологии административной процедуры. Автор проводит мониторинг процедурного законодательства вышеупомянутых стран на предмет закрепления видов административной процедуры.

Опис

Markova, O. Comparative legal analysis types of administrative procedure / O. Markova // Юридичний вісник. – 2020. - №6. – С. 29-37. - DOI: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i3.1902.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжні країни, зарубежные страны, foreign countries, США, USA, Франція, Франция, France, Польща, Польша, Poland, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, адміністративні процедури, административные процедуры, administrative procedures, види адміністративної процедури, виды административной процедуры, types of administrative procedure, процедурне законодавство, процедурное законодательство, procedural legislation, порівняльно-правовий аналіз, сравнительно-правовой анализ, comparative legal analysis

Бібліографічний опис