Адміністративно-правове забезпечення проходження служби у Корпусі оперативно-раптової дії Національної поліції : дисертація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення проходження служби у Корпусі оперативно-раптової дії Національної поліції та напрямків його вдосконалення з урахуванням вітчизняної практики та зарубіжного досвіду. Визначено поняття та особливості служби в Національній поліції як різновиду державної служби особливого характеру. Виділено види адміністративних процедур проходження служби в КОРД та надано конкретні пропозиції щодо їх удосконалення.
The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which consists in defining the essence and disclosing the features of administrative and legal support of service in the Corps of operative-sudden action of the National Police and directions of its improvement taking into account domestic practice and foreign experience. The concept and features of service in the National Police as a kind of civil service of a special nature are defined. The types of administrative procedures for service in KORD are highlighted and specific proposals for their improvement are provided.
В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которая заключается в определении сущности и раскрытии особенностей административно-правового обеспечения прохождения службы в Корпусе оперативно-внезапного действия Национальной полиции и направлений его совершенствования с учетом отечественной практики и зарубежного опыта. Определено понятие и особенности службы в Национальной полиции как разновидности государственной службы особого характера. Выделены виды административных процедур прохождения службы в КОРД и предоставлены конкретные предложения по их усовершенствованию.

Опис

Путій, М. В. Адміністративно-правове забезпечення проходження служби у Корпусі оперативно-раптової дії Національної поліції : дис . ... д-ра філос.: 081, 08 / Микола Володимирович Путій; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - 256 с.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Дисертації. Theses. Диссертации, Україна. Ukraine. Украина, 081 Право, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, Корпус оперативно-раптової дії, Корпус оперативно-внезапного действия, Corps of the Operative-Flash Action, КОРД, спеціальні підрозділи, специальные подразделения, special unit, адміністративно-правове забезпечення, административно-правовое обеспечение, administrative and legal support, проходження служби, прохождение службы, service, законність, законность, legality, дисципліна, дисциплина, discipline, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation

Бібліографічний опис