Види дозволених і заборонених предметів, виробів та речовин для використання засудженими в установах виконання покарань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 68-77

Анотація

У статті наголошується, що сьогодні у практичному та науковому середовищі панує думка, що безпека в установах виконання покарань складається із трьох компонентів: динамічної, фізичної та процедурної. Автори приходять до висновку про те, що, незважаючи на трикомпонентність даного виду діяльності, особлива увага приділяється динамічній безпеці, проте необхідно приділяти увагу й іншим компонентам, а саме вилученню у засуджених заборонених предметів, як запоруку нормальної діяльності щодо запобігання пенітенціарному рецидиву, а також зменшенню рівня постпенітенціарної злочинності Розглянуто види дозволених та заборонених предметів, виробів та речовин для використання засудженими в установах виконання покарань. Представлено авторську класифікацію предметів, виробів та речовин, зберігання та використання яких заборонено засудженими в установах виконання покарань.
The article notes that today in the practical and scientific environment the opinion prevails that security in penitentiary institutions consists of three components: dynamic, physical and procedural. The authors come to the conclusion that, despite the three-component nature of this type of activity, special attention is paid to dynamic security, however, it is necessary to pay attention to other components, namely the seizure of prohibited items from convicts, as a guarantee of normal activities to prevent penitentiary relapse, as well as to reduce level of post-penitentiary crime. The types of permitted and prohibited items, products and substances for use by convicts in penitentiary institutions are considered. The author's classification of objects, products and substances, the storage and use of which is prohibited by convicts in penitentiary institutions, is presented.
В статье отмечается, что сегодня в практической и научной среде господствует мнение, что безопасность в учреждениях исполнения наказаний состоит из трех компонент: динамической, физической и процедурной. Авторы приходят к выводу о том, что, несмотря на трехкомпонентность данного вида деятельности, особое внимание уделяется динамической безопасности, однако необходимо уделять внимание и другим компонентам, а именно изъятию у осужденных запрещенных предметов, как залог нормальной деятельности по предотвращению пенитенциарного рецидива, а также уменьшению уровня постпенитенциарной преступности. Рассмотрены виды разрешенных и запрещенных предметов, изделий и веществ для использования осужденными в учреждениях исполнения наказаний. Представлена авторская классификация предметов, изделий и веществ, хранение и использование которых запрещено осужденными в учреждениях исполнения наказаний.

Опис

Боднар, І. В. Види дозволених і заборонених предметів, виробів та речовин для використання засудженими в установах виконання покарань / Ігор Володимирович Боднар, Дмитро Юрійович Кондратов // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 68-77.

Ключові слова

Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, засуджені, осіби, засуджені до позбавлення волі, установи виконання покарань, безпека в установах виконання покарань, заборонені предмети, заборонені вироби, заборонені речовини, осужденные, учреждения исполнения наказаний, безопасность, запрещенные предметы, запрещенные изделия, запрещенные вещества, convicts, penitentiary institutions, security, prohibited items, prohibited items, prohibited substances

Бібліографічний опис