Нормативно-правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення територіальних органів поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 4. - С. 300-303

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення органів Національної поліції України. Актуальність даної теми визначена тим, що на сьогодні відносини у сфері інформаційного забезпечення діяльності органів поліції не врегульовані на достатньому законодавчому рівні, у зв’язку із стрімким розвитком інформаційних відносин, а саме: постійно розробляються й опрацьовуються нові підходи до гарантування інформаційної безпеки наявних у Міністерстві внутрішніх справ інформаційних систем; простежується запровадження інформаційно-аналітичних продуктів у діяльність різноманітних підрозділів Національної поліції; поступово розширюється коло суб’єктів, яким надана можливість використання інформаційних можливостей Національної поліції на базі планшетних пристроїв.
The article analyzes current state of the legal regulation of the information and analytical support of the National Police of Ukraine. Relevance of this topic is determined by the fact that currently relations in the sphere of information support of the police bodies are not sufficiently regulated on the legislative level due to the rapid development of the information relations, namely: new approaches to ensure information security of the information systems of the Ministry of Internal Affairs; new information and analytic products are introduced into different units of National Police; range of actors authorized for the tablet-based use of National Police’s information resources gradually increases.
В статье проанализировано современное состояние правового регулирования информационно-аналитического обеспечения органов Национальной полиции Украины. Актуальность данной темы определена тем, что сегодня отношения в сфере информационного обеспечения деятельности органов полиции не урегулированы на достаточном законодательном уровне, в связи со стремительным развитием информационных отношений, а именно: постоянно разрабатываются и прорабатываются новые подходы к обеспечению информационной безопасности имеющихся в Министерстве внутренних дел информационных систем; прослеживается внедрение информационно-аналитических продуктов в деятельность различных подразделений Национальной полиции; постепенно расширяется круг субъектов, которым предоставлена ​​возможность использования информационных возможностей Национальной полиции на базе планшетных устройств.

Опис

Шорохова, Г. М. Нормативно-правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення територіальних органів поліції України [Електронний ресурс] / Г. М. Шорохова // Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 4. - С. 300-303. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_2019/84.pdf.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, територіальні органи поліції, территориальные органы полиции, territorial units of National Police of Ukraine, нормативно-правове регулювання, нормативно-правовое регулирование, regulatory and legal regulation, інформаційно-аналітичне забезпечення, информационно-аналитическое обеспечение, information and analytical support

Бібліографічний опис