Алгоритм дій дільничного офіцера поліції при документуванні адміністративних правопорушень: науково-практичний посібник

Abstract
У науково-практичному посібнику висвітлені питання правового регулювання діяльності дільничних офіцерів поліції. Проаналізовані склади адміністративних правопорушень, провадження за якими здійснює дільничний офіцер поліції. Визначений алгоритм дій дільничного офіцера поліції щодо реагування на вчинення особами найбільш розповсюджених адміністративних правопорушень. Для працівників органів та підрозділів Національної поліції України, науковців, ад’юнктів, курсантів і студентів ЗВО МВС України та інших закладів вищої освіти юридичного спрямування.
В научно-практическом пособии освещены вопросы правового регулирования деятельности участковых офицеров полиции. Проанализированы составы административных правонарушений, производство по которым осуществляет участковый офицер полиции. Определен алгоритм действий участкового офицера полиции по реагированию на совершение лицами наиболее распространенных административных правонарушений. Для работников органов и подразделений Национальной полиции Украины, ученых, адъюнктов, курсантов и студентов ВУЗ МВД Украины и других высших учебных заведений юридического направления.
The scientific and practical manual highlights the legal regulation of the activities of local police officers. The compositions of administrative offenses, the production of which is carried out by a local police officer, are analyzed. The algorithm of actions of the local police officer to respond to the commission of the most common administrative offenses by individuals is determined. For employees of bodies and units of the National Police of Ukraine, scientists, adjuncts, cadets and students of the Western Military District of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and other higher educational institutions of a legal direction.
Description
Алгоритм дій дільничного офіцера поліції при документуванні адміністративних правопорушень: наук.-практ. посіб. / Уклад. Чайка О.А., Малиновська Т.М.,Качинська М.О., Шорохова Г.М.; МВС України, Харків. нац. ун-т. внутр. справ, Наук.-дослід. лабораторія з проблем протидії злочинності. – Харків: ХНУВС, 2019. – 79 с.
Keywords
Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, дільничний офіцер поліції, адміністративні правопорушення, алгоритм дій, поліція, National police of Ukraine, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, полиция, , , , , , алгоритм действий, участковый офицер полиции, administrative offenses, local police officer, algorithm of actions, police
Citation
Алгоритм дій дільничного офіцера поліції при документуванні адміністративних правопорушень: наук.-практ. посіб. / Укл. Чайка О.А., Малиновська Т.М.,Качинська М.О., Шорохова Г.М. – Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ. 2019. 79 с.