Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності та шляхи її подолання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Молодий вчений. - 2016. - № 4 (31). - С. 628-632

Анотація

У статті проаналізований стан нормативної регламентації діяльності з протидії злочинам та протидії розслідуванню злочинів. Висвітлюються наукові підходи до трактування терміну «протидія розслідуванню злочинів». Запропоноване авторське визначення поняття «протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності». Наводиться перелік способів протидії виявленню та розслідуванню злочинів на стадії вчинення останніх. Акцентується увага на необхідності невідкладного реагування з боку органів досудового розслідування на протидію розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності. Зміст же зазначеного реагування обумовлюється конкретним способом протидії.
In the article the state of normative regulation of anti-crime investigation and counteraction to investigation of crimes are analyzed. The scientific approaches to the treatment of «counteraction to investigation of crimes» are clarified. The author formulated the definition of «counteraction to investigation of crimes the field of service activity». A list of methods of counteraction is cited. The author emphasizes the need for urgent response from the pre-trial investigation bodies on counteraction to investigation of crimes the field of service activity. Content of such reaction is caused by a specific methods of counteraction.
В статье проанализировано состояние нормативной регламентации деятельности по противодействию преступлениям и противодействию расследованию преступлений. Освещаются научные подходы к трактовке термина «противодействие расследованию преступлений». Предложенное авторское определение понятия «противодействие расследованию преступлений в сфере служебной деятельности». Приводится перечень способов противодействия выявлению и расследованию преступлений на стадии совершения последних. Акцентируется внимание на необходимости безотлагательного реагирования со стороны органов досудебного расследования на противодействие расследованию преступлений в сфере служебной деятельности. Содержание же указанного реагирования обусловливается конкретным способом противодействия.

Опис

Пчеліна О. В. Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності та шляхи її подолання / Пчеліна О. В. // Молодий вчений. - 2016. - № 4 (31). - С. 628-632.
Пчеліна О. В. "Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності та шляхи її подолання." Молодий вчений 4 (2016): 628-632.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, протидія розслідуванню злочинів, злочини у сфері службової діяльності, подолання протидії, способи протидії, counteraction to investigation of crimes, crimes in the field of service activity, overcoming the counteraction, methods of counteraction, противодействие расследованию преступлений, преступления в сфере служебной деятельности, преодоления противодействия, способы противодействия

Бібліографічний опис