Функція гарантування національної безпеки як одна з провідних у системі функцій сучасної держави

dc.contributor.authorЗагуменна, Ю. О.
dc.contributor.authorZahumenna, Yu. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363
dc.date.accessioned2023-03-29T10:39:40Z
dc.date.available2023-03-29T10:39:40Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionЗагуменна, Ю. О. Функція гарантування національної безпеки як одна з провідних у системі функцій сучасної держави / Ю. О. Загуменна // Право.ua. - 2023. - № 1. - С. 23-31.
dc.description.abstractУ статті в контексті уявлень про призначення сучасної держави, природу її функцій, принципів забезпечення національної безпеки визначаються деякі особливості функції гарантування національної безпеки. Робиться наголос на тому, що функція гарантування національної безпеки в тій чи іншій модифікації залежності від історичного контексту має розглядатися як універсальна (генеральна) функція держави, що властива їй, незалежно від її розвитку чи деградації, і витікає з сутності держави як соціального феномена. Функція гарантування національної безпеки є одним із ключових понять, через яке розкривається структура і весь зміст діяльності правової, демократичної, соціальної держави. Провідний характер функції гарантування національної безпеки для держави виявляється в тому, що без її здійснення інші функції держави в силу об’єктивних причин не набувають свого значення та будь-якої реалізації, адже без гарантування національної безпеки неможливо взагалі вести мову про існування держави. Вона об’єктивно відображається як у зовнішній, так і внутрішній політиці держави. Тому вона знаходить свій розвиток й у інших функціях держави, причому як у зовнішніх, так і у внутрішніх. Це з теоретико-правового боку дає підстави робити акцент на тому, що функції держави мають розрізнятися не тільки як зовнішні та внутрішні, а ще як основні та побічні. Зроблено висновок, що у загальнотеоретичному аспекті функція гарантування національної безпеки має розумітися як сукупність напрямів діяльності держави у широкій взаємодії з інститутами громадянського із абезпечення правовими, організаційними, інформаційними, політичними, економічними воєнними заходами стану національної безпеки, включаючи захист національних інтересів і гарантування в державі безпеки особи, суспільства і самої держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.
dc.description.abstractThe author of the article defines some specific features of the function of guaranteeing national security in the context of ideas about the purpose of the modern state, the nature of its functions, the principles of ensuring national security. It has been emphasized that the function of guaranteeing national security in any modification, depending on the historical context, should be considered as universal (general) function of the state, inherent to it, regardless of its development or degradation and that arises from the essence of the state as a social phenomenon. The function of guaranteeing national security is one of the key concepts, through which the structure and entire content of the activity of a constitutional, democratic, social state is revealed. The leading nature of the function of guaranteeing national security for the state is revealed in the fact that other functions of the state without its implementation do not acquire their significance and any implementation, due to objective reasons, because it is impossible to talk about the existence of the state at all without ensuring national security. It is objectively reflected in both the external and domestic policy of the state. Therefore, it finds its development in other functions of the state, both external and internal ones. This gives reasons to emphasize that the functions of the state from theoretical and legal point of view should be distinguished not only as external and internal, but also as primary and secondary. The author has concluded that the function of guaranteeing national security within general and theoretical aspect should be understood as a set of directions of state activities in a broad cooperation with institutions of civil society to ensure the state of national security by legal, organizational, informational, political, economic and military measures, including the protection of national interests and the guarantee of human, society and the state itself security from external and internal threats in all spheres of vital function.
dc.description.abstractВ статье в контексте представлений о назначении современного государства, природе его функций, принципах обеспечения национальной безопасности определяются некоторые особенности функции обеспечения национальной безопасности.
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16332
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПраво.ua. - 2023. - № 1. - С. 23-31uk_UA
dc.subjectфункції державиuk_UA
dc.subjectfunctions of the stateuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украина
dc.subjectДержава і право. State and Law. Государство и право
dc.subjectзовнішні загрози
dc.subjectвнутрішні загрози
dc.subjectнаціональна безпека
dc.subjectбезпека особи
dc.subjectнаціональні інтереси
dc.subjectпризначення держави
dc.subjectпринципи забезпечення національної безпеки
dc.subjectexternal threats
dc.subjectinternal threats
dc.subjectnational security
dc.subjecthuman security
dc.subjectnational interests
dc.subjectpurpose of the state
dc.subjectprinciples of ensuring national security
dc.subjectнациональная безопасность
dc.subjectбезопасность личности
dc.titleФункція гарантування національної безпеки як одна з провідних у системі функцій сучасної державиuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Funktsiia harantuvannia_Zahumenna_2023.pdf
Size:
339.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Stattia
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: