До питання про детермінанти, що спричиняють домашнє насильство, в умовах пандемії COVID-19

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 318-319

Анотація

Зазначено, що детермінанти, наслідком яких є вчинення домашнього насильства в умовах Covid-19 є взаємопов’язані внутрішні та зовнішні фактори життєдіяльності кривдника та сім’ї в цілому. Необхідним слід виділити, що домашнє насильство є соціальним явищем, що включає соціальні, економічні та інші чинники, які призводять до того, що домашнє насильство слід розглядати як наслідок життєдіяльності та життєвого досвіду правопорушника.
It is noted that the determinants, the consequence of which is the perpetration of domestic violence in the conditions of Covid-19, are interrelated internal and external factors of the life of the offender and the family as a whole. It should be emphasized that domestic violence is a social phenomenon, which includes social, economic and other factors that lead to the fact that domestic violence should be considered as a consequence of the life activities and life experiences of the offender.
Отмечено, что детерминанты, следствием которых является совершение домашнего насилия в условиях Covid-19, являются взаимосвязанные внутренние и внешние факторы жизнедеятельности обидчика и семьи в целом. Домашнее насилие является социальным явлением, включающим социальные, экономические и другие факторы, приводящие к тому, что домашнее насилие следует рассматривать как следствие жизнедеятельности и жизненного опыта правонарушителя.

Опис

Ключові слова

домашнє насильство, domestic violence, домашнее насилие, детермінанти, determinants, детерминанты, пандемія COVID-19, COVID-19 pandemic, пандемия COVID-19

Бібліографічний опис

Сиромятнікова, М. С. До питання про детермінанти, що спричиняють домашнє насильство, в умовах пандемії COVID-19 / Маргарита Сергіївна Сиромятнікова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 318-319.