Урядовий контроль над акціонерними іпотечними банками після революції 1905-1907 р.р.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 107-112.

Анотація

У статті на досвіді українських губерній розглядається практика функціонування системи комерційного іпотечного кредиту в Російській імперії у посткризових умовах початку ХХ ст. Студіюються питання: контролю та впливу держави на мережу приватних комерційних банків довгострокового кредиту з метою їх стабільного функціонування в умовах економічного піднесення; співвідношення публічних та приватних витоків у функціонуванні банківської системи; конкурентне протистояння державних та акціонерних іпотечних кредитних установ. В статье на опыте украинских губерний рассматривается практика функционирования системы коммерческого ипотечного кредита в Российской империи в посткризисных условиях начала ХХ в. Анализируются проблемы: контроля и влияния государства на систему частных коммерческих банков долгосрочного кредита с целью их стабильного функционирования в условиях экономического подъема; соотношение публичного и частого начал в функционировании банковской системы; конкурентное противостояние государственных и акционерных ипотечных кредитных учреждений. In the article we consider the practice of system functioning of mortgage commercial credit according to the experience of Ukrainian provinces in the Russian Empire in conditions of postcrisis in the beginning of XXth century. We analyze problems of state control and influence on the private commercial banks system of long-term credits with the aim of their constant functioning in conditions of economical upturn; correlation of public and private in the bank system functioning; competitive opposition of state and joint-stock mortgage and credit institutions

Опис

Кириченко, В. Є. Урядовий контроль над акціонерними іпотечними банками після революції 1905-1907 р.р. / В.Є. Кириченко // Право і Безпека. - 2009. - . № 2. - С. 107-112.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law., Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Історія. Культура (History. Culture), История. Культура, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, іпотечний кредит, ипотечный кредит, іпотечні банки, ипотечные банки, урядовий контроль, урядовый контроль, банківська сфера, банковская сфера, Російська імперія, Русская империя

Бібліографічний опис