Адміністративно-правовий статус учасників виконавчого провадження в Україні : автореферат дисертації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правового статусу учасників виконавчого провадження в Україні. Визначено сутність, завдання, принципи та особливості виконавчого провадження, поняття та види його учасників, поняття та структуру їх адміністративно-правового статусу, а також систему його нормативного визначення. Охарактеризовано зміст адміністративно-правового статусу окремих учасників виконавчого провадження: сторін та їх представників, державного та приватного виконавців, інших учасників виконавчого провадження та суб’єктів контролю за їх діяльністю. Визначено шляхи вдосконалення адміністративно-правового статусу учасників виконавчого провадження в Україні, зокрема напрямки розвитку його законодавчого закріплення. Узагальнено також зарубіжний досвід регулювання адміністративно-правового статусу учасників виконавчого провадження та визначено можливості його використання в Україні.
The dissertation is devoted to the analysis of the administrative law status of participants in executive proceedings in Ukraine. The essence, tasks, principles and peculiarities of executive proceedings, notion and types of its participants, the concept and structure of their administrative law status, as well as the system of its normative definition are defined. The content of administrative law status of several participants in executive proceedings is described: parties andtheir representatives, state and private executors, other participants in executive proceedings and subjects of control over their activities. The ways of improving of the administrative law status of participants in executive proceedings in Ukraine, in particular, directions of development of its legislative consolidation are determined. The foreign experience of regulation of the administrative law status of the participants in the executive proceedings is also generalized and the possibilities of its usage in Ukraine are determined.
Диссертация посвящена анализу административно-правового статуса участников исполнительного производства в Украине. Определены сущность, задачи, принципы и особенности исполнительного производства, понятие и виды участников, понятие и структура их административно-правового статуса, а также система его нормативного определения.

Опис

Ключові слова

Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.07, Україна, виконавче провадження, учасники виконавчого провадження, адміністративно-правовий статус, нормативне визначення, представники сторін, державний виконавець, приватний виконавець, суб’єкти контролю, зарубіжний досвід, executive proceedings, participants, administrative law status, normative definition, representatives of parties, state executor, private executor, subjects of control, foreign experience, исполнительное производство, участники исполнительного производства, административно-правовой статус, нормативное определение, представители сторон, государственный исполнитель, частный исполнитель, субъекты контроля, зарубежный опыт

Бібліографічний опис

Уварова, С. В. Адміністративно-правовий статус учасників виконавчого провадження в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Уварова Світлана Вікторівна; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2018. - 21 с.