Історико-правовий аналіз розвитку та становлення підрозділів міліції особливого призначення в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. - 2014. - № 10. - С. 49-55

Анотація

У статті виконано аналіз історико-правових засад розвитку та становлення організації діяльності підрозділів міліції особливого призначення в Україні, визначено його основні риси, сутність та специфіка, а також обґрунтовано пріоритетні напрямки подальшої інституалізації підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення.
An attempt of the analysis of historical-legal basis of development and formation of organization of activity of police subdivisions special-purpose in Ukraine is made; also it was determined its main features, the nature and specificity, as well as substantiated priority directions of further institutionalization of special-purpose subdivisions of public security police.
В статье выполнен анализ историко-правовых основ развития и становления организации деятельности подразделений милиции особого назначения в Украине, определены его основные черты, сущность и специфика, а также обоснованы приоритетные направления дальнейшей институализации подразделений милиции общественной безопасности особого назначения.

Опис

Ключові слова

історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ, спеціальні підрозділи міліції, special police units, специальные подразделения милиции, "Беркут", "Титан", "Грифон", "Сокіл"

Бібліографічний опис

Мошенська, В. О. Історико-правовий аналіз розвитку та становлення підрозділів міліції особливого призначення в Україні / Мошенська Вікторія Олександрівна // Наше право. - 2014. - № 10. - С. 49-55.