Реформування виконавчої влади на місцях в умовах децентралізації влади в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2018. - Вип. 48, т. 1. - С. 66-70

Анотація

Стаття присвячена проблемі децентралізації влади в Україні й удосконаленню вітчизняного механізму публічної влади. У ній піднімається питання про необхідність реформування виконавчої влади на місцях і розкривається правова природа такої нової для України інституції, як префект. Робляться висновки щодо основних напрямів модернізації виконавчої влади на місцях в умовах децентралізації влади в Україні.
This article conducts a research on the issue of decentralisation of power in Ukraine and on the improvement of the local mechanism of public authority. This article raises an issue of the necessity of the reform of local executive power and reveals the legal nature of the uncommon institution for Ukraine – the prefect. The conclusion is made regarding the main directions of modernization of the local executive power during decentralization of power in Ukraine.
Статья посвящена проблеме децентрализации власти в Украине и усовершенствованию отечественного механизма публичной власти. В ней подымается вопрос о необходимости реформирования исполнительной власти на местах и раскрывается правовая природа новой для Украины институции – префекта. Делаются выводы относительно основных направлений модернизации исполнительной власти на местах в условиях децентрализации власти в Украине.

Опис

Ключові слова

конституційна реформа, децентралізація, місцеве самоврядування, виконавча влада, префект, constitutional reform, decentralisation, local government, executive power, prefect, конституционная реформа, децентрализация, местное самоуправление, исполнительная власть

Бібліографічний опис

Чорнописький, П. Б. Реформування виконавчої влади на місцях в умовах децентралізації влади в Україні / Чорнописький П. Б. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2018. - Вип. 48, т. 1. - С. 66-70.