Робочий зошит з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» до теми «Конституційне право Великобританії та США» для студентів спеціальності 081 Право : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Робочий зошит призначений для студентів спеціальності 081 Право, для яких розуміння фахових іншомовних текстів є професійною необхідністю. Робочий зошит містить завдання та рекомендації, що сприятимуть розвитку навичок читання та перекладу, вмінь будувати усне висловлювання за темою «Конституційне право Великобританії та США», передбаченими освітньопрофесійною та робочою програмою, може бути використаний для формування комунікативних компетенцій в усній та письмовій формах.
The workbook is intended for students of the specialty 081 Law, for whom understanding professional foreign language texts is a professional necessity. The workbook contains tasks and recommendations that will contribute to the development of reading and translation skills, the ability to build an oral expression on the topic "Constitutional law of Great Britain and the United States", provided for by the educational professional and work program, can be used for the formation of communicative competences in oral and written forms.
Рабочая тетрадь предназначена для студентов специальности 081 Право, для которых понимание профессиональных иноязычных текстов является профессиональной необходимостью. Рабочая тетрадь содержит задачи и рекомендации, способствующие развитию навыков чтения и перевода, умения строить устное высказывание по теме «Конституционное право Великобритании и США», предусмотренных образовательно-профессиональной и рабочей программой, может быть использовано для формирования коммуникативных компетенций в устной и письменной форме.

Опис

Ключові слова

Україна, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, вивчення іноземних мов, изучение иностранных языков, learning foreign languages, English, английский язык, англійська мова

Бібліографічний опис

Робочий зошит з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» до теми «Конституційне право Великобританії та США» для студентів спеціальності 081 Право: навч. посіб. / [ Довгополова Г.Г.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумс. філія, Каф. гуманітар. дисциплін. – Суми [: Ельдорадо], 2023. – 44 с.