Методологія правового регулювання фінансової діяльності об`єднаних територіальних громад

dc.contributor.authorАнаньєва, Є. А.
dc.contributor.authorAnanieva, Ye. A.
dc.date.accessioned2020-04-24T17:50:54Z
dc.date.available2020-04-24T17:50:54Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionАнаньєва, Є. А. Методологія правового регулювання фінансової діяльності об`єднаних територіальних громад / Є. А. Ананьєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2020. - Вип. 59, т. 2. - С. 15-19.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто реформу місцевого самоврядування, а саме ключові моменти механізму правового регулювання створення об’єднаних територіальних громад. Наведено статистику створення територіальних громад і шляхи їх фінансування. Визначено головні позитивні чинники щодо створення об’єднаних територіальних громад і наголошено, що під час їх використання буде досягнуто кінцевої мети реформи місцевого самоврядування, а саме – ідеальної моделі об’єднаної територіальної громади. Розглядається методологія правового регулювання як підґрунтя фінансової діяльності. Наведено основні ознаки методів правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад. Розглянуто імперативний і диспозитивний методи правового регулювання та їхній вплив на фінансову діяльність об’єднаних територіальних громад. Встановлено, що, крім основних методів правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад, є також інші спеціальні методи правового регулювання. Проаналізовано низку нормативно-правових актів, які стосуються правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад. Проаналізовано положення Закону України «Про місцеве самоврядування», Європейської хартії місцевого самоврядування, Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» і Методики формування спроможних територіальних громад та законодавче закріплення в цих нормативно-правових актах методів правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад. Аналіз змісту названих нормативно-правових актів дає змогу зробити висновок про те, що ці документи містять загальні настанови щодо особливостей створення спроможних територіальних громад, реалізація яких повинна привести до формування фінансово самостійної об’єднаної територіальної громади. Доведено, що основні нормативно-правові акти, що стосуються безпосереднього створення об’єднаних територіальних громад, визначають основні завдання, які мають бути вирішені в результаті створення спроможних новостворених територіальних громад.uk_UA
dc.description.abstractThe article examines the reform of local self-government, namely the key points of the mechanism of legal regulation of the creation of united territorial communities. The statistics of creation of territorial communities and ways of their financing are given. The main positive factors for the creation of united territorial communities were identified and their use would achieve the ultimate goal of local self-government reform, namely the ideal model of a united territorial community. The methodology of legal regulation is considered as the basis of financial activity. The basic features of the methods of legal regulation of financial activity of the united territorial communities are presented. The imperative and dispositive methods of legal regulation and their influence on the financial activities of the united territorial communities are characterized. It is established that in addition to the basic methods of legal regulation of the financial activity of the united territorial communities, there are other specific methods of legal regulation. A number of legal acts related to the legal regulation of the financial activities of the united territorial communities have been analyzed. The provisions of the Law of Ukraine “On Local Self-Government”, the European Charter of Local Self-Government, the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Government in Ukraine, the Law of Ukraine “On Voluntary Association of Territorial Communities” and the Methodology for Forming Able Territorial Communities and Legislative Fixing in the Law are analyzed, legal acts of methods of legal regulation of financial activity of the united territorial communities. The analysis of the content of the above mentioned legal acts makes it possible to conclude that these documents contain general guidelines on the peculiarities of creating capable territorial communities, the implementation of which should lead to the formation of a financially independent united territorial community. It is proved that the basic normative legal acts, concerning the direct creation of united territorial communities, determine the main tasks that must be solved as a result of the creation of able new territorial communities.en
dc.description.abstractВ статье рассмотрена реформа местного самоуправления, а именно ключевые моменты механизма правового регулирования создания объединенных территориальных общин. Приведена статистика создания территориальных общин и пути их финансирования. Определены главные положительные факторы по созданию объединенных территориальных общин и отмечено, что при их использовании будет достигнута конечная цель реформы местного самоуправления, а именно - идеальной модели объединенной территориальной общины. Рассматривается методология правового регулирования как основание финансовой деятельности. Приведены основные признаки методов правового регулирования финансовой деятельности объединенных территориальных общин. Рассмотрены императивный и диспозитивный методы правового регулирования и их влияние на финансовую деятельность объединенных территориальных общин. Установлено, что, кроме основных методов правового регулирования финансовой деятельности объединенных территориальных общин, есть и другие специальные методы правового регулирования. Проанализированы ряд нормативно-правовых актов, касающихся правового регулирования финансовой деятельности объединенных территориальных общин. Проанализированы положения Закона Украины «О местном самоуправлении», Европейской хартии местного самоуправления, Концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, Закона Украины «О добровольном объединении территориальных общин» и Методики формирования способных территориальных общин и законодательное закрепление в этих нормативно-правовых актах методов правового регулирования финансовой деятельности объединенных территориальных общин. Анализ содержания названных нормативно-правовых актов позволяет сделать вывод о том, что эти документы содержат общие установки относительно особенностей создания способных территориальных общин, реализация которых должна привести к формированию финансово самостоятельной объединенной территориальной общины. Доказано, что основные нормативно-правовые акты, касающиеся непосредственного создания объединенных территориальных общин, определяют основные задачи, которые должны быть решены в результате создания вновь созданных способных территориальных общин.ru
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8036
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherНауковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2020. - Вип. 59, т. 2. - С. 15-19uk_UA
dc.subjectАдміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процессuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectмісцеве самоврядуванняuk_UA
dc.subjectоб’єднані територіальні громадиuk_UA
dc.subjectфінансові ресурсиuk_UA
dc.subjectметодологіяuk_UA
dc.subjectфінансова діяльністьuk_UA
dc.subjectlocal self-governmentuk_UA
dc.subjectintegrated territorial communitiesuk_UA
dc.subjectfinancial resourcesuk_UA
dc.subjectmethodologyuk_UA
dc.subjectfinancial activityuk_UA
dc.subjectместное самоуправлениеuk_UA
dc.subjectобъединенные территориальные общиныuk_UA
dc.subjectфинансовые ресурсыuk_UA
dc.subjectспроможні громадиuk_UA
dc.subjectable communitiesuk_UA
dc.subjectспособные общиныuk_UA
dc.titleМетодологія правового регулювання фінансової діяльності об`єднаних територіальних громадuk_UA
dc.title.alternativeMethodology and legal support for the financial activities of newly created able unitid territorial communitiesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Metodolohiia_Ananieva_2019.pdf
Розмір:
360.29 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: