Адміністративні договори в діяльності органів місцевого самоврядування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

http://www.lsej.org.ua/11_2023/87.pdf

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридичний науковий електронний журнал. - 2023. - № 11. - С. 359-361

Анотація

В статті уточнено сутність інституту адміністративного договору, визначено його роль у практичній діяльності органів місцевого самоврядування. Підкреслено, що юридична природа адміністративного договору полягає в тому, що він є актом застосування норм права, у результаті чого реалізуються функції публічної влади. Особливістю адміністративних договорів у діяльності органів місцевого самоврядування є те, що вони, як і сама діяльність муніципальних органів, є договорами організаційного характеру. В якості обов’язкової (основної) ознаки адміністративного договору визнається участь владного суб’єкта, яким може бути орган державної виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи або суб’єкт, який наділений делегованими владними повноваженнями.
The article clarifies the essence of the institution of the administrative contract, defines its role in the practical activity of local self-government bodies. It is emphasized that the legal nature of the administrative contract is that it is an act of application of the rules of law, as a result of which the functions of public authority are realized. The peculiarity of administrative contracts in the activity of local self-government bodies is that they, like the activity of municipal bodies themselves, are contracts of an organizational nature. As a mandatory (main) feature of an administrative contract, the participation of a powerful entity is recognized, which can be a body of the state executive power, a local self-government body, their officials or a subject that is endowed with delegated power. The study of the theory of the administrative contract and the features of public-legal relations with the participation of local self-government bodies made it possible to draw the following conclusions: 1) the activities of local self-government bodies are implemented in practice using specific methods and in specific forms, one of which is the administrative contract; 2) the mandatory subject of administrative contractual relations involving the local self-government body must be the local self-government body itself or its official, empowered by law to implement them in the public interest; 3) the parties in the administrative contract are not in the same position, since the authority of a powerful subject retains managerial powers, although he bears certain obligations to the other party; 4) the local self-government body appears in the administrative contract as a subject of public law; 5) the purpose of the administrative contract in the activities of local self-government bodies is to realize the interests of the territorial community; 6) the basis for concluding an administrative contract is an administrative-legal act; 7) an administrative contract cannot be concluded against the will of one of the parties; 8) disputed issues regarding the conclusion, execution, termination, cancellation of an administrative contract or its invalidation shall be resolved administratively or judicially. It is emphasized that in the practical activity of local self-government bodies during the application of the institution of administrative contracts, problematic issues regarding their implementation constantly arise. That is why the need for legislative regulation of the administrative contract by the rules of substantive law is brought to the fore, since the contract in its essence is a material-legal category, on the other hand, today the concept of an administrative contract contains only procedural legislation, in connection with which a special Law of Ukraine needs to be developed and adopted "About administrative contracts". The need to amend the Law of Ukraine "About the Local Self-Government in Ukraine" is substantiated, in particular, to supplement Article 1 regarding the definition of the main terms used in this law, or even a separate article regarding the consolidation of the concept of an administrative contract in the activities of local self-government bodies.
В статье уточнена сущность института административного договора, определена его роль в практической деятельности органов местного самоуправления. Подчеркнуто, что юридическая природа административного договора заключается в том, что он является актом применения норм права, в результате чего реализуются функции публичной власти.

Опис

Ключові слова

місцеве самоврядування, муніципалітет, децентралізація влади, адміністративний договір, делеговані повноваження, адміністративні процедури, державне управління, публічна влада, local self-government, municipality, decentralization of power, administrative contract, delegated powers, administrative procedures, public administration, public power, местное самоуправление, муниципалитет, децентрализация власти, административный договор, делегированные полномочия, административные процедуры, государственное управление, публичная власть

Бібліографічний опис

Кириченко, Ю. М. Адміністративні договори в діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Кириченко Ю. М. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2023. - № 11. - С. 359-361. - Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/11_2023/87.pdf.