Закордонний досвід підготовки кадрів для сил сектору безпеки та можливості його використання в Україні : наук.-метод. рек.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ХНУВС, 2016. - 120 с.

Анотація

У науково-методичних рекомендаціях визначені основні напрями відбору та підготовки працівників правоохоронних органів у країнах Європи та Північної Америки. Проаналізовані основні вимоги до майбутніх правоохоронців та розкрито зміст їх підготовки до виконання завдань по забезпеченню публічної безпеки і порядку та протидії злочинності. Для практичних працівників підрозділів Національної поліції України, інших правоохоронних органів, а також викладачів, ад’юнктів, курсантів і студентів ВНЗ МВС України та інших навчальних закладів юридичного спрямування.
In the scientific and methodological recommendations, the main directions of selection and training of law enforcement officers in Europe and North America have been determined. The main requirements for future law enforcers are analyzed and the content of their preparation for fulfilling the tasks of ensuring public security and order and countering criminality is disclosed. For practical workers of the units of the National Police of Ukraine, other law enforcement bodies, as well as teachers, adjuncts, cadets and students of universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and other legal schools.
В научно-методических рекомендациях определены основные направления отбора и подготовки сотрудников правоохранительных органов в странах Европы и Северной Америки. Проанализированы основные требования к будущим правоохранителям и раскрыто содержание их подготовки к выполнению задач по обеспечению общественной безопасности и порядка, и противодействия преступности. Для практических работников подразделений Национальной полиции Украины, других правоохранительных органов, а также преподавателей, адъюнктов, курсантов и студентов ВУЗов МВД Украины и других учебных заведений юридического направления.

Опис

Закордонний досвід підготовки кадрів для сил сектору безпеки та можливості його використання в Україні : наук.-метод. рек. / К. Л. Бугайчук, І. Б. Гончаренко, Ю. О. Михайлова та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-дослід. лабораторія з проблем протидії злочинності. – Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. − 120 с.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, науково-методичні рекомендації, научно-методические рекомендации, scientific and methodical publications, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, підготовка кадрів, проходження служби, Європа, Північна Америка, кадети, майбутні правоохоронці, сектор безпеки, поліція, полиция, police, військові формування, правоохоронні органи, спеціальні підрозділи, Канада, Европа, Северная Америка, подготовка кадров, прохождение службы, кадеты, будущие правоохранители, сектор безопасности, военные формирования, правоохранительные органы, специальные подразделения, personnel training, service passing, cadets, law enforcement agencies, future law enforcement officers, Canada, Europe, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания

Бібліографічний опис