Використання спеціальних знань під час розслідування незаконного обігу зброї

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 43-44

Анотація

Зазначено, що застосування спеціальних знань під час розслідування незаконного обігу зброї спрямовано на виявлення, дослідження й оцінку компетентною особою інформації, яка дозволяє встановити факти, що мають значення для кримінального провадження. Найбільш важливими процесуальними формами використання спеціальних знань є залучення спеціаліста до участі у провадженні слідчих (пошукових) дій і експерта для проведення судових експертиз.
It is noted that the application of special knowledge during the investigation of illegal arms trafficking is aimed at the identification, research and evaluation by a competent person of information that allows establishing facts relevant to criminal proceedings. The most important procedural forms of using special knowledge are the involvement of a specialist to participate in investigative (search) actions and an expert to conduct forensic examinations.
Отмечено, что применение специальных знаний при расследовании незаконного оборота оружия направлено на выявление, исследование и оценку компетентным лицом информации, позволяющей установить факты, имеющие значение для уголовного производства. Наиболее важными процессуальными формами использования специальных знаний является привлечение специалиста к участию в производстве следственных (поисковых) действий и эксперта для проведения судебных экспертиз.

Опис

Андрєєв, Д. В. Використання спеціальних знань під час розслідування незаконного обігу зброї / Денис Вікторович Андрєєв // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 43-44.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, спеціальні знання, special knowledge, специальные знания, розслідування незаконного обігу зброї, investigation of illegal arms trafficking, расследование незаконного обращения оружия, використання спеціальних знань, использование специальных знаний, спеціаліст, specialist, специалист

Бібліографічний опис