Поняття відомчого контролю в адміністративному праві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 85-87

Анотація

Зазначається, що відомчий контроль – це форма державної діяльності з перевірки стану державного управління (діяльності нижчих органів і підпорядкованих об’єктів управління) в певній галузі, здійснювана вищестоящими державними органами – відомствами (міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, національними комісіями тощо). Відомчий контроль розрізняється за сферами діяльності, що підлягають контролю та за організацією взаємозв’язку контролюючого суб’єкта і контрольованого об’єкта на: внутрівідомчий (внутрішній), надвідомчий (зовнішній, позавідомчий), міжвідомчий (функціональний) контроль; за терміном дії – на повсякденний та безперервний.
It is noted that departmental control is a form of state activity to check the state of public administration (the activities of lower bodies and subordinate objects of management) in a certain area, carried out by higher state bodies - departments (ministries, other central executive authorities, national commissions, etc.). Departmental control differs in areas of activity subject to control and organization of the relationship of the controlling entity and the controlled object into: intradepartmental (internal), super-departmental (external, non-departmental), interdepartmental (functional) control; by validity period - on daily and continuous.
Отмечается, что ведомственный контроль – это форма государственной деятельности по проверке состояния государственного управления (деятельности низших органов и подчиненных объектов управления) в определенной области, осуществляемая вышестоящими государственными органами – ведомствами (министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, национальными комиссиями и т.п.). Ведомственный контроль различается по сферам деятельности, которые подлежат контролю и организации взаимосвязи контролирующего субъекта и контролируемого объекта на: внутриведомственный (внутренний), сверхведомственный (внешний, вневедомственный), межведомственный (функциональный) контроль; по сроку действия – на повседневный и непрерывный.

Опис

Зозуля І. В. Поняття відомчого контролю в адміністративному праві / І. В. Зозуля, О. І. Зозуля // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. — Харків : ХНУВС, 2019. - С. 85-87.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, відомчий контроль, departmental control, ведомственный контроль

Бібліографічний опис