Щодо питання співучасті у воєнних злочинах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 152-154

Анотація

Наголошено, що співучасть у воєнних злочинах є важливою темою в контексті міжнародного права та прав людини. Вона стосується не лише осіб, безпосередньо здійснюючих злочини, але й тих, хто надає їм підтримку, фінансування або інші ресурси. Це підкреслює необхідність встановлення відповідальності за вчинені злочини, забезпечення справедливості для жертв та запобігання подібним подіям у майбутньому.
It was emphasized that complicity in war crimes is an important topic in the context of international law and human rights. It applies not only to persons who directly commit crimes, but also to those who provide them with support, funding or other resources. This underscores the need to establish accountability for crimes committed, ensure justice for victims, and prevent similar events in the future.
Отмечено, что соучастие в военных преступлениях является важной темой в контексте международного права и прав человека. Она касается не только лиц, непосредственно совершающих преступления, но и тех, кто оказывает им поддержку, финансирование или другие ресурсы. Это подчеркивает необходимость установления ответственности за совершенные преступления, обеспечения справедливости для жертв и предотвращения подобных событий в будущем.

Опис

Ключові слова

кримінальне правопорушення, criminal offence, уголовное правонарушение, воєнні злочини, war crimes, военные преступления, співучасть, complicity, соучастие

Бібліографічний опис

Присяжнюк, В. В. Щодо питання співучасті у воєнних злочинах / Валерія Віталіївна Присяжнюк // Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 152-154.