KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347

 

Recent Submissions

 • Василенко, М. Є.; Vasulenko, M. E.; ORCID: http:// orcid. org/0000-0002-2992-6646 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 68-70, 2016)
  Відзначено, що право власника бездокументарного цінного паперу, що посвідчує корпоративні права на отримання частини прибутку його емітента, не належить до зобов’язального права через неможливість його виконання в ...
 • Горобець, Н. О.; Gorobets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 71-73, 2016)
  Наголошено, що право на недоторканність житла як особисте немайнове право є більш широким поняттям, що включає і недоторканність особистого та сімейного життя особи, і таємниці розмов у цьому житлі, і всього, що там ...
 • Науменко, К. С.; Naumenko, K. S.; ORCID: orcid.org/0000-0002-7403-0419 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 83-85, 2016)
  Запропоновано під поняттям визнання права як спосіб захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття, розуміти специфічний спосіб захисту, що являє собою пред’явлення претензій однієї ...
 • Супрун, Т. С.; Suprun, T. S. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 86-88, 2016)
  Встановлено, що визнання материнства за рішенням суду – це визнання походження дитини від конкретної жінки у судовому порядку. Згідно із статтею 131 СК України, особа, яка вважає себе матір'ю дитини, але не зареєстрована ...
 • Маковецька, В. В.; Makovetska, V. V. (Юридичний вісник. - 2020. - № 3. - С. 319-327, 2020)
  Розглянуто проблему обмежень здійснення права на належне батьківське виховання малолітніх осіб. Оціночний характер належності виховання зумовлений складністю визначення меж правомірної поведінки батьків відносно виховання. ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; Матвійчук, А. В.; Matviichuk, A. V.; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Одерій, О. В.; Oderii, O. V. (Патологія. – 2019. – Т. 16, № 3(47). – С. 417-423, 2019)
  З’ясовано особливості правової охорони медичних винаходів та перспективи її вдосконалення. Наголошено, що особливість медичних винаходів полягає в тому, що вони мають власний видовий поділ, який зумовлений сферою застосування ...
 • Горобець, Н. О.; Gorobets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682; Єрмоленко, О. М.; Yermolenko, O. M. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 121-123, 2016)
  Наголошено, що на сьогодні людиною створено нейромережу, яка здатна створити самостійний продукт творчості. Розглянуто питання авторства такого об’єкта права інтелектуальної власності.
 • Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; Ткаченко, Є. Ю.; Tkachenko, Ye. Yu. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 167-169, 2016)
  Розглянуто питання розуміння змісту понять «предмет позову», «способи захисту прав», здійснено правову кваліфікацію у цивільних справах, досліджено категорії інтересу.
 • Сідей, О. В.; Sidei, O. V. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 219-224, 2016)
  Підкреслено, що поняття здоров’я, як особисте немайнове благо, слід тлумачити як фізичний та психічний стан організму фізичної особи, який визначається якісними та кількісними медичними показниками. Визначення поняття ...
 • Соловей, Н. С.; Solovei, N. S. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 225-229, 2016)
  Наголошено, що невід’ємною економічною основою місцевого самоврядування є комунальна власність, особлива, самостійна форма власності, яка поєднує у собі декілька елементів, одним із яких є об’єкти власності. ...
 • Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X; Ніколаєв, М. В.; Nikolaiev, M. V. (Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали ХХІV наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 трав. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 486-488, 2020)
  Зазначено, що достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. Тобто, в основу покладено суб’єктивний критерій оцінки достатності ...
 • Кройтор, В. А.; Kroitor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2023. - № 1. - С. 113-117, 2023)
  Розглянуто існуючі в науці цивільного процесуального права України доктринальні підходи до визначення поняття доказів у їх співвідношенні із засобами доказування. Доведено, що на законодавчому рівні також відсутній єдиний ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2023. - № 1. - С. 99-103, 2023)
  З’ясовано проблемні аспекти законодавства України про рівність становища замовника та виконавця щодо оплати та їх відповідальності за договором про надання послуг. Наголошено, що чинне законодавство не симетрично врегульовує ...
 • Slipchenko, A. S.; Сліпченко, А. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2439-4951 (Legal Science and Praxis. - 2021. - № 1. - P. 32-36, 2021)
  Досліджено поняття «власність» у розумінні Європейського суду з прав людини. Права та встановлення меж такого розуміння у внутрішніх системах континентального права. Узагальнено теоретичні підходи щодо визначення власності, ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Наше право. - 2023. - № 1. - С. 124-129, 2023)
  Виявлено особливості виконання договору про надання юридичних послуг. Наголошено, що виконання договору – це динамічний стан зобов’язання, завдяки якому здійснюються права та виконуються обов’язки сторін зобов’язання. Цей ...
 • Uzdenova, L.; Уздьонова, Л. (Legal Science and Praxis. - 2021. - № 2. - P. 27-36, 2021)
  Розглянуто питання обмеження суб'єктивного патентного права на прикладі видачі примусової ліцензії. Проаналізовано чинне законодавство України та законодавство розвинених країн. Виявлено, що країни самостійно визначають ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Наше право. - 2023. - № 1. - С. 115-123, 2023)
  Проведено аналіз законодавства, доктринальних підходів та судової практики в України щодо розуміння проблемних питань притягнення до відповідальності за невиконання (неналежне виконання) договору про надання юридичних ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Проблеми законності. - 2022. - Вип. 156. - С. 6-16, 2022)
  Визначено особливості спадкування прав на майно, обтяжене іпотекою. Обґрунтовано, що іпотечне зобов’язання зазнає суттєвого впливу спадкових відносин, що виявляється, по-перше, у звуженні правових можливостей застосування ...
 • Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4836-5928 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 334-335, 2016)
  Розкрито сутність інструментального підходу до правового регулювання відносин у сфері спорту.
 • Соловей, Н. С.; Solovei, N. S. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 316-320, 2016)
  Правоохоронна функція держави є однією з найважливіших. Вона знаходить своє вираження у правомірній діяльності визначених державою органів та посадових осіб по охороні, захисту та відновленню конституційних прав ...

View more