KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347

 

Recent Submissions

 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Проблеми законності. - 2022. - Вип. 156. - С. 6-16, 2022)
  Визначено особливості спадкування прав на майно, обтяжене іпотекою. Обґрунтовано, що іпотечне зобов’язання зазнає суттєвого впливу спадкових відносин, що виявляється, по-перше, у звуженні правових можливостей застосування ...
 • Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4836-5928 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 334-335, 2016)
  Розкрито сутність інструментального підходу до правового регулювання відносин у сфері спорту.
 • Соловей, Н. С.; Solovei, N. S. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 316-320, 2016)
  Правоохоронна функція держави є однією з найважливіших. Вона знаходить своє вираження у правомірній діяльності визначених державою органів та посадових осіб по охороні, захисту та відновленню конституційних прав ...
 • Єфремова, І. О.; Yefremova, I. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2542-6812 (Наше право. - 2019. - № 2. - С. 177-182, 2019)
  Доведено, що правові обмеження відіграють важливу роль у механізмі правового регулювання сімейних відносин. Аргументовано, що обмеження сімейних прав у широкому значенні – це певні правові заходи, спрямовані на звуження ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Європейські перспективи. - 2019. - № 2. – С. 181-187, 2019)
  Досліджено особливості адаптації спадкового законодавства України до законодавства країн Європейського Союзу. Обґрунтовано два основних напрями такої адаптації: визначення спадкового статусу постмортальних дітей спадкодавця ...
 • Єфремова, І. О.; Yefremova, I. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2542-6812 (Європейські перспективи. - 2019. - № 2. – С. 174-180, 2019)
  Обґрунтовано, що право фізичної особи на вільний виїзд за межі України є складовою права на свободу пересування. Доведено, що той із батьків, з яким за рішенням суду визначено або висновком органів опіки надання дозволу ...
 • Негода, О. А.; Nehoda, O. A. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2018. - № 1. - С. 85-88, 2018)
  Розглянуто проблему визначення права дитина на користування житлом як речового права дитини. За правовою природою зазначене право дитини є особистим сервітутом, сутністю якого є задоволення житлової проблеми дитини. ...
 • Nehoda, O. A.; Негода, О. А. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 2). – P. 82-86, 2019)
  Розглянуто доктринальні підходи до розуміння сутності захисту майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб. Проаналізовано поняття співвідношення охорони та захисту майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб, ...
 • Navalnieva, N. M.; Навальнєва, Н. М. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 2). – P. 76-81, 2019)
  Проведено класифікацію санкцій у цивільному праві за такими видами: законні санкції, тобто санкції, які встановлені законом, та договірні санкції, тобто санкції, які встановлені домовленістю між учасниками цивільних ...
 • Krasnyk, K. S.; Красник, К. С. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 3 (Vol. 2). – P. 151-156, 2019)
  Розглянуто особливості здійснення права особи на сім’ю шляхом укладення шлюбу. Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття шлюбу та з’ясування його правової природи. Доведено, що на сучасному етапі розвитку ...
 • Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Європейські перспективи. - 2019. - № 1. – С. 132-138, 2019)
  Розглянуто правову природу відповідальності учасників акціонерних правових зв’язків та її співвідношення із загально-цивілістичним розумінням юридичної відповідальності. Зазначено, що внутрішні корпоративні правовідносини ...
 • Sapeiko, L. V.; Сапейко, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 6 (Vol. 3). – P. 166-170, 2019)
  Розглянуто процедуру письмового опитування учасників справи як свідків. Виявлено проблеми такої процедури та запропоновано шляхи реформування цивільного процесуального законодавства України щодо окресленого правового питання.
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 11. - С. 222-225, 2022)
  З'ясовано особливості здійснення спадкоємцями права на прийняття спадщини в умовах воєнного стану. Охарактеризовано зміну строку для прийняття спадщини шляхом його продовження. Окрема увага приділена дії у часі норми ...
 • Одерій, О. М.; Oderii, O. M. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 трав. 2015 р.). – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 264-267, 2015)
  Визначено, що цивільно-правовий статус власників спільного майна багатоквартирного будинку на сьогодні не є законодавчо врегульованим у достатній мірі. Наголошено на необхідності заповнювати прогалини у регулюванні цієї ...
 • Єльніков, О. О.; Yelnikov, O. O. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 69-72, 2016)
  Зазначено, що при розпорядженні правом на комп’ютерну програму слід виходити із концепції авторсько-правової охорони комп’ютерної програми та особливостей укладення цивільно-правових договорів у цій сфері.
 • Півовар, Д. П.; Pivovar, D. P. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 149-153, 2016)
  Узагальнено, що зміна умов типових договорів теплопостачання, газо – та водопостачання побутового споживача та інші, як і їх припинення, є невід’ємним правом споживачів (абонентів). Необґрунтованими є посилання на умови ...
 • Popova, S. O.; Попова, С. О. (Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 1 (Vol. 3). – P. 168-173, 2020)
  Досліджено питання дифамації, вивчено її поняття, у тому числі визначено недопустимості дифамації як особистого немайнового права юридичної особи. На основі проведеного аналізу встановлено його ознаки та проблеми захисту ...
 • Bondariev, E. M.; Бондарєв, Е. М. (Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 1 (Vol. 1). – P. 54-59, 2020)
  Проведено порівняльний аналіз правової природи акціонерного договору з договором про спільну діяльність і договором простого товариства. Наголошено, що сучасне цивільне законодавство та правова наука не проводять чіткого ...
 • Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324 (Law. State. Technology. – 2021. – Вип. 4. – С. 39-44, 2021)
  Академічна доброчесність представляє собою ті загальні засади здійснення академічної діяльності (навчальної, викладацької, наукової тощо), які мають за мету забезпечення якості освіти та науки, а також формування культури ...
 • Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324 (Law. State. Technology. – 2022. – Вип. 1. – С. 46-54, 2022)
  Різноманітні події, в тому числі негативного характеру, досить часто стають каталізаторами специфічних заявок на торговельні марки. Воєнні події і Україні призвели до виникнення війського фольклору. Зявилася велика кількість ...

View more