Форум права, 2015, № 5

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2015. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Recent Submissions