KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Нові надходження

Документ
Авіація, промисловість, суспільство
(Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-05-18) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж; Науковий парк «Наука та безпека»
У збірнику розглянуто результати наукових досліджень учених, здобувачів вищої освіти, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
Документ
Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. у регламентації відносин зі здійснення правосуддя в цивільних справах
(Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 65-71, 2023) Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.
Наголошено, що норми Конвенції та практика Суду застосовуються судами при здійсненні правосуддя, зокрема: при розгляді та вирішенні цивільних справ, якщо нормами Конвенції та практикою Суду встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, яке регулює відносини, що є предметом судового розгляду; при розгляді та вирішенні цивільних справ, якщо нормами Конвенції та практикою Суду встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цивільним процесуальним законом України.
Документ
Визначення вичерпного переліку організаційно-правових форм юридичних осіб: ідеальність і реальність сьогодення
(Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 36-39, 2023) Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.
Зазначено, що нормативні приписи інституту юридичної особи потребують свого перегляду, це зумовлено процесами інтеграції та економічними зрушеннями, які відбуваються у світовій економіці. Дотримуючись норм передових економік Європи, в Україні обрано підхід, за яким ЦК України, як основоположний акт приватного права, повинен визначати вичерпний перелік організаційно- правових форм юридичних осіб з одночасною відмовою від їх архаїчних конструкцій. Запропоновано, з метою удосконалення чинного нормативного масиву, у Законі України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» слід словосполучення «фінансова компанія» замінити на словосполучення «фінансове підприємницьке товариство», а «публічна компанія» на «публічне акціонерне товариство».
Документ
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів
(Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-05-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
Розглянуто актуальні питання сучасної науки у сфері теорії та практики правоохоронної діяльності; євроінтеграційних процесів та інтеграційного розвитку країни; cучасних інформаційних технологій в діяльності поліції; права та юридичної психології. Видання призначене для науковців, викладачів та здобувачів вищої освіти.
Документ
Особливості використання спеціальних знань при досудовому розслідуванні вбивст та тяжких тілесних ушкоджень
(Наше право. - 2023. - № 3. - С. 92-102, 2023) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.
Досліджено питання використання спеціальних знань спеціалістів різних галузей науки і техніки та судових експертів і тактичних питань використання результатів консультування спеціалістів та висновків експертних досліджень при доказуванні в кримінальних провадженнях з досліджених видів кримінальних правопорушень. Виокремлено особливості та кореляція між спеціальними знаннями спеціалістів і експертів різних направленостей при їх використанні в кримінальних провадженнях з розслідування фактів вбивств і причинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілим особам. Окремо надано криміналістичну характеристику та специфіку використання спеціальних знань нововведених посад працівників спеціалістів-криміналістів у районних та інших підрозділах Національної поліції України. Напрацьовано конкретні тактичні і практичні рекомендації та пропозиції з питань особливостей застосування і використання спеціальних знань при досудовому розслідуванні вбивств та тяжких тілесних ушкоджень у правозастосовній діяльності та шляхи подальших наукових досліджень у цьому напрямі.