KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Нові надходження

Документ
Проблеми захисту прав та інтересів територіальної громади у сфері спадкового права
(Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 71-76, 2023) Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.
Розглянуто питання належного захисту прав та інтересів територіальної громади, яка внаслідок незаконних дій певних суб’єктів позбавлена правової можливості отримати майно у власність як відумерле. Окреслено проблему встановлення оптимального балансу приватних та публічних інтересів. Йдеться про забезпечення прав добросовісного набувача майна та територіальної громади.
Документ
Авіація, промисловість, суспільство
(Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-05-18) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж; Науковий парк «Наука та безпека»
У збірнику розглянуто результати наукових досліджень учених, здобувачів вищої освіти, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
Документ
Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. у регламентації відносин зі здійснення правосуддя в цивільних справах
(Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 65-71, 2023) Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.
Наголошено, що норми Конвенції та практика Суду застосовуються судами при здійсненні правосуддя, зокрема: при розгляді та вирішенні цивільних справ, якщо нормами Конвенції та практикою Суду встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, яке регулює відносини, що є предметом судового розгляду; при розгляді та вирішенні цивільних справ, якщо нормами Конвенції та практикою Суду встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цивільним процесуальним законом України.
Документ
Визначення вичерпного переліку організаційно-правових форм юридичних осіб: ідеальність і реальність сьогодення
(Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 36-39, 2023) Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.
Зазначено, що нормативні приписи інституту юридичної особи потребують свого перегляду, це зумовлено процесами інтеграції та економічними зрушеннями, які відбуваються у світовій економіці. Дотримуючись норм передових економік Європи, в Україні обрано підхід, за яким ЦК України, як основоположний акт приватного права, повинен визначати вичерпний перелік організаційно- правових форм юридичних осіб з одночасною відмовою від їх архаїчних конструкцій. Запропоновано, з метою удосконалення чинного нормативного масиву, у Законі України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» слід словосполучення «фінансова компанія» замінити на словосполучення «фінансове підприємницьке товариство», а «публічна компанія» на «публічне акціонерне товариство».
Документ
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів
(Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-05-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
Розглянуто актуальні питання сучасної науки у сфері теорії та практики правоохоронної діяльності; євроінтеграційних процесів та інтеграційного розвитку країни; cучасних інформаційних технологій в діяльності поліції; права та юридичної психології. Видання призначене для науковців, викладачів та здобувачів вищої освіти.