Публікація:
Щодо визначення чинників, які негативно позначаються на ідентифікації особи за ознаками зовнішності під час розслідування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 41-43

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Відзначено, що ідентифікація особи за ознаками зовнішності у кримінальних провадженнях дозволяє вирішувати основні тактичні завдання розслідування. Найефективнішими залишаються процесуальні способи ідентифікації особи, зокрема ті, що реалізуються під час пред’явлення особи для впізнання та проведення портретної експертизи. Розглянуто негативні чинники, які впливають на отримання прогнозованого результату.
It was noted that the identification of a person based on appearance in criminal proceedings allows solving the main tactical tasks of the investigation. The procedural methods of identifying a person remain the most effective, in particular, those implemented during the presentation of a person for identification and conducting a portrait examination. The negative factors affecting the achievement of the predicted result are considered.
Отмечено, что идентификация личности по признакам внешности в уголовных производствах позволяет решать основные тактические задачи расследования. Наиболее эффективными остаются процессуальные способы идентификации личности, в частности реализуемые при предъявлении лица для опознания и проведения портретной экспертизы. Рассмотрены отрицательные факторы, влияющие на получение прогнозируемого результата.

Опис

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, ідентифікація особи, identification of the person, идентификация личности, ознаки зовнішності, signs of appearance, признаки внешности, пред’явлення для впізнання, presentation for recognition, предъявление для опознания, портретна експертиза, portrait examination, портретная экспертиза

Бібліографічний опис

Гусєва, В. О. Щодо визначення чинників, які негативно позначаються на ідентифікації особи за ознаками зовнішності під час розслідування / Влада Олександрівна Гусєва // Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.) / Харк. НДЕКЦ МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, НДІ публ. політики і соц. наук. – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 41-43.
Гусєва, В. О. (2022). Щодо визначення чинників, які негативно позначаються на ідентифікації особи за ознаками зовнішності під час розслідування. Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 30 вер. 2022 р.), 41-43. вилучено із http://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_202220930/article/view/husieva.