Правомірні очікування як об’єкт корпоративних правовідносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 50-62
Анотація
Проведено аналіз законодавства України, судової практики України та Європейського суду з прав людини, а також доктринальних підходів щодо розуміння правомірних очікувань як об’єктів корпоративних правовідносин. Зроблено висновок, що частка (акція), а по суті участь у товаристві, є активом, пов’язаним із виникненням сприятливих майнових наслідків у майбутньому, і має всі ознаки правомірних очікувань. Правомірні очікування, крім регулятивних корпоративних правовідносин, можуть бути визнані й об’єктом охоронних корпоративних зв’язків, що ґрунтується на фактах порушення права мирного володіння таким майном. Це стосується як порушення права на управління корпорацією, так і відмови від викупу акцій в акціонера як здійснення «права на незгоду».
An analysis of the legislation of Ukraine, the case law of Ukraine and the European Court of Human Rights, as well as doctrinal approaches to understanding legitimate expectations as objects of corporate law. It is concluded that the share (share), and in fact participation in the company, is an asset associated with the occurrence of favorable property consequences in the future, and has all the hallmarks of legitimate expectations. Legitimate expectations, in addition to regulatory corporate legal relations, can be recognized as the object of security corporate relations, based on the facts of violation of the right to peaceful possession of such property. This applies to both the violation of the right to manage the corporation and the refusal to repurchase shares from a shareholder as an exercise of the "right to disagree."
Проведен анализ законодательства Украины, судебной практики Украины и Европейского суда по правам человека, а также доктринальных подходов к пониманию правомерных ожиданий как объектов корпоративных правоотношений. Сделан вывод, что доля (акция), а по сути участие в обществе, является активом, связанным с возникновением благоприятных имущественных последствий в будущем, и имеет все признаки правомерных ожиданий.
Опис
Сліпченко, С. О. Правомірні очікування як об’єкт корпоративних правовідносин / Святослав Олександрович Сліпченко, Юрій Михайлович Жорнокуй // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 50-62. - DOI:https://doi.org/10.32631/v.2020.3.05.
Сліпченко, С. О. і Жорнокуй, Ю. М. (2020) «Правомірні очікування як об’єкт корпоративних правовідносин», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 90(3), с. 50-62. doi: 10.32631/v.2020.3.05.
Ключові слова
Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Корпоративне право. Corporate law. Корпоративное право, корпоративні правовідносини, корпоративные правоотношения, corporate relations, правомірні очікування, правомерные ожидания, legitimate expectations, акціонер, акционер, shareholder, право участі у товаристві, право участия в обществе, right to participate in the company, корпоративне управління, корпоративное управление, corporative management
Бібліографічний опис