Перспективи впровадження зарубіжного досвіду використання ДНК-обліків у практику України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (119). – С. 121-131
Анотація
Мета дослідження – аналіз зарубіжного досвіду використання ДНК-обліків під час розслідування кримінальних правопорушень й обґрунтування можливості та доцільності його застосування в Україні. Методологія. Для досягнення поставленої мети використано спеціальні методи дослідження, а саме: метод системного аналізу, порівняльно-правовий, системно-структурний і метод прогнозування. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на підставі аналізу міжнародних правових актів, нормативно-правових актів деяких зарубіжних країн, а також наукових праць вітчизняних та іноземних вчених визначено основні дискусійні питання, що стосуються наповнення, функціонування та використання обліків генетичних ознак людини в Україні. За результатами аналізу сформульовано пропозиції щодо усунення визначених проблемних питань, а також реформування законодавства в контексті досліджуваного питання. Висновки. Обґрунтовано наукову позицію стосовно того, що ефективним способом розв’язання проблемних питань, пов’язаних із функціонуванням і використанням генетичних обліків людини в Україні є вивчення та впровадження передового іноземного досвіду, адже більшість країн почали формувати обліки ще наприкінці попереднього століття. Доведено, що реформування й удосконалення практики наповнення, функціонування та санкціонованого використання обліків генетичних ознак людини має здійснюватися шляхом прийняття спеціального закону. Акцентовано, що в процесі визначення ДНК-профілів категорій осіб, які підлягають реєстрації в обліку генетичних ознак людини, слід спрямувати увагу на безвісно відсутніх особах, а також на тих, кого внаслідок наявності психічних розладів чи старечої деменції неодноразово розшукували органи Національної поліції за фактом їх безвісного зникнення. Констатовано, що розроблення та впровадження законопроєкту мають цілком узгоджуватися зі стратегією розвитку правоохоронних органів, а витрати на реалізацію всіх законодавчих ініціатив повинні закладатися в державний бюджет відповідного року.
The purpose of the study is to evaluate foreign experience in the use of DNA records in the investigation of criminal offenses and to substantiate the possibility and feasibility of its use in Ukraine. Methodology. To achieve this goal, the author used special research methods, namely: the method of system analysis, comparative law, system-structural and forecasting method. The scientific novelty of the study is that based on the analysis of international legal acts, regulations of some foreign countries, as well as scientific works of domestic and foreign scientists identified the main issues related to the content, functioning and use of human genetic traits in Ukraine. Taking into account the analysis, the author formulated proposals to eliminate certain problematic issues, as well as proposals for reforming the legislation in the context of the research issue. Conclusions. The author substantiates the scientific position that the effective way to solve problems related to the functioning and use of human genetic records in Ukraine is to study and implement best foreign practices, as most countries began to form records at the end of the last century. It is proved that the reform and improvement of the practice of filling, functioning and authorized use of records of human genetic traits should be carried out through the adoption of a special law. The author emphasizes that special attention in determining the DNA profiles of categories of persons subject to registration in the registration of human genetic traits should be paid to missing persons, as well as those who due to mental disorders or senile dementia repeatedly searched by the National Police for their disappearance. It was stated that the development and implementation of the bill should be fully consistent with the strategy for the development of law enforcement agencies, and the costs of implementing all legislative initiatives should be included in the state budget of the year.
Обоснована научная позиция относительно того, что эффективным способом решения проблемных вопросов, связанных с функционированием и использованием генетических учетов человека в Украине является изучение и внедрение передового иностранного опыта, ведь большинство стран начали формировать учета еще в конце прошлого века.
Опис
Гусєва, В. О. Перспективи впровадження зарубіжного досвіду використання ДНК-обліків у практику України / В. О. Гусєва // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (119). – С. 121-131. – DOI: https://doi.org/10.33270/01211192.121.
Ключові слова
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розслідування кримінальних правопорушень, ДНК-аналіз, генетичні обліки людини, генетичні ознаки, молекулярно-генетичні дослідження, зарубіжний досвід, криміналістичні обліки, accounting, genetic traits, DNA analysis, molecular genetic research, foreign experience, criminal offenses, расследование уголовных правонарушений, ДНК-анализ, генетические учеты человека, молекулярно-генетична експертиза, молекулярно-генетические исследования, криминалистические учеты, зарубежный опыт
Бібліографічний опис