Violence against women as a form of gender-based violence

Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 541-542.
Анотація
Автором зазначено, що жінки є основною мішенню ґендерного насильства в порівнянні з чоловіками. Жінки частіше стають жертвами вдома через жорстоке поводження з боку інтимних партнерів, ніж у громадських місцях чи в Інтернеті від незнайомців. Це можна пояснити існуванням численних стереотипів про гендерні ролі жінок (які займають друге місце після чоловіків) та чоловіків (роль лідера в сім'ї, місце патріархату). На жаль, наявність такого роду міфів про патріархат робить жінок вразливішими вдома, ніж у громадських місцях.
The author states that women are the main target of gender-based violence compared to men. Women are more likely to be victimized at home due to abuse by intimate partners than in public places or online from strangers. This can be explained by the existence of numerous stereotypes about the gender roles of women (as taking second place after men) and men (the role of the leader in the family, the place of patriarchy). Unfortunately, having these kinds of myths about patriarchy makes women more vulnerable at home than in public places.
Автором указано, что женщины являются основной мишенью гендерного насилия по сравнению с мужчинами. Женщины чаще становятся жертвами дома из-за жестокого обращения со стороны интимных партнеров, чем в общественных местах или в Интернете от незнакомцев. Это можно объяснить существованием многочисленных стереотипов о гендерных ролях женщин (как занимающих второе место после мужчин) и мужчин (роль лидера в семье, место патриархата). К сожалению, наличие такого рода мифов о патриархате делает женщин более уязвимыми дома, чем в общественных местах.
Опис
Kachynska, M. Violence against women as a form of gender-based violence / M. O. Kachynska // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 541-542.
Ключові слова
Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, насильство в сім’ї, насилие в семье, violence in family, гендерне насильство, гендерное насилие, gender violence, насильство щодо жінок, насилие в отношении женщин, violence against women, дослідження, исследование, study
Бібліографічний опис