Деякі особливості призначення судових експертиз під час розслідування посягань на працівників правоохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 18-19 квіт. 2019 р.). - Харків: ХНДІСЕ, 2019. - С. 167-169
Анотація
У тезах доповіді розглянуті деякі особливості призначення судових експертиз під час розслідування посягань на працівників правоохоронних органів.
The abstracts of the report consider some features of the appointment of forensic examinations during the investigation of encroachments on law enforcement officers.
В тезисах доклада рассмотрены некоторые особенности назначения судебных экспертиз при расследовании посягательств на работников правоохранительных органов.
Опис
Гусєва В. О. Деякі особливості призначення судових експертиз під час розслідування посягань на працівників правоохоронних органів / Гусєва В. О. // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 18-19 квіт. 2019 р.) / Мін-во юстиції України, Харків. наук.-досл. ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. - Харків: ХНДІСЕ, 2019. - С. 167-169.
Ключові слова
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судова експертиза, судебная экспертиза
Бібліографічний опис