Частка у статутному (складеному) капіталі господарського товариства як об’єкт цивільних прав

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 37-40

Анотація

Запропоновано, що серед об’єктів цивільних прав, вказаних у ст. 177 ЦК України, закріпити й частку у статутному (складеному) капіталі товариства.
It is suggested that among the objects of civil rights specified in Art. 177 of the Civil Code of Ukraine, to consolidate the share in the authorized (composed) capital of the company.
Предложено, что среди объектов гражданских прав, указанных в ст. 177 ГК Украины, закрепить и долю в уставном (складочном) капитале общества.

Опис

Жорнокуй, Ю. М. Частка у статутному (складеному) капіталі господарського товариства як об’єкт цивільних прав / Юрій Михайлович Жорнокуй // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 37-40.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, статутний (складений) капітал, уставный (складочный) капитал, authorized (composed) capital, частка у статутному капіталі, доля в уставном капитале, share in the authorized capital, об'єкт цивільних прав, объект гражданских прав, object of civil rights

Бібліографічний опис