Інститут дисциплінарної відповідальності як основний механізм забезпечення дотримання правил етичної поведінки в діяльності поліцейського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 220-222

Анотація

Визначено, що інститут дисциплінарної відповідальності як основний механізм забезпечення дотримання правил етичної поведінки в діяльності поліцейського характеризується високим антикорупційним потенціалом, оскільки дає можливість не лише швидко та ефективно реагувати на факти порушень вимог антикорупційного законодавства, стимулюючи доброчесних осіб до належного виконання своїх обов’язків та дотримання правил етичної поведінки, а й усувати від виконання функцій за відповідною займаною посадою в системі органів Національної поліції, які грубо або систематично порушують свої обв’язки, приймають упереджені адміністративні рішення або використовують надані їм повноваження у власних інтересах.
It was determined that the institution of disciplinary responsibility as the main mechanism for ensuring compliance with the rules of ethical behavior in the activities of a police officer is characterized by a high anti-corruption potential, as it enables not only to respond quickly and effectively to the facts of violations of the requirements of anti-corruption legislation, stimulating virtuous persons to properly perform their duties and comply rules of ethical behavior, but also to remove from the performance of the functions of the corresponding position in the system of the National Police bodies, those who grossly or systematically violate their obligations, make biased administrative decisions or use the powers granted to them in their own interests.
Определено, что институт дисциплинарной ответственности как основной механизм обеспечения соблюдения правил нравственного поведения в деятельности полицейского характеризуется высоким антикоррупционным потенциалом, поскольку дает возможность не только быстро и эффективно реагировать на факты нарушений требований антикоррупционного законодательства, стимулируя добропорядочных лиц к надлежащему выполнению своих обязанностей и соблюдению правил нравственного поведения, но и отстранять от выполнения функций соответствующих занимаемой должности в системе органов Национальной полиции, которые грубо или систематически нарушают свои обязанности, принимают пристрастные административные решения или используют предоставленные им полномочия в собственных интересах.

Опис

Шевченко, О. О. Інститут дисциплінарної відповідальності як основний механізм забезпечення дотримання правил етичної поведінки в діяльності поліцейського / Оксана Олександрівна Шевченко // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 220-222.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, корупція, corruption, коррупция, корупційні ризики, corruption risks, коррупционные риски, антикорупційне законодавство, anti-corruption legislation, антикоррупционное законодательство, дисциплінарна відповідальність, disciplinary responsibility, дисциплинарная ответственность, запобігання корупції, prevention of corruption, предотвращение коррупции

Бібліографічний опис