Публікація:
Земельна реформа в Україні: світоглядно-історичний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 41-44

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Досліджено історичний аспект проведення земельної реформи в Україні. Відзначено, що суспільна та наукова думка щодо проведення земельної реформи в Україні пронизана не лише суперечностями концептуального й інституціонального характеру щодо впровадження ринкових відносин, але й суперечностями теоретичних позицій науковців, враховуючи твердження, аргументи та пропозиції, що відрізняються від офіційного курсу.
The historical aspect of land reform in Ukraine is studied. It was noted that the public and scientific opinion regarding the implementation of land reform in Ukraine is permeated not only with contradictions of a conceptual and institutional nature regarding the implementation of market relations, but also with contradictions in the theoretical positions of scientists, taking into account statements, arguments and proposals that differ from the official course.
Исследован исторический аспект проведения земельной реформы в Украине. Отмечено, что общественное и научное мнение о проведении земельной реформы в Украине пронизано не только противоречиями концептуального и институционального характера по внедрению рыночных отношений, но и противоречиями теоретических позиций ученых, учитывая утверждения, аргументы и предложения, отличные от официального курса.

Опис

Ключові слова

Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, історичний аспект, historical aspect, исторический аспект, земельна реформа, land reform, земельная реформа, ринок землі, land market, рынок земли, земля

Бібліографічний опис

Гусаров, С. М. Земельна реформа в Україні: світоглядно-історичний аспект / Сергій Миколайович Гусаров // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця, 2022. – С. 41-44.