Окремі проблеми правової регламентації службового розслідування як стадії дисциплінарного провадження щодо поліцейського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.). – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 287-290.

Анотація

Зазначено, що під службовим розслідуванням у Національній поліції України слід розуміти діяльність дисциплінарної комісії на засадах законності, рівності, неупередженості, публічності (офіційності), об'єктивної істини, провадження державною мовою із збирання, перевірки, оцінки матеріалів і відомостей про дисциплінарний проступок поліцейського та прийняття висновку по суті справи.
It is noted that an internal investigation in the National Police of Ukraine should be understood as the activities of the disciplinary commission on the basis of legality, equality, impartiality, publicity (formality), objective truth, proceedings in the state language to collect, verify, evaluate materials and information about the disciplinary offense of a police officer and accept conclusions on the merits of the case.
Отмечено, что под служебным расследованием в Национальной полиции Украины следует понимать деятельность дисциплинарной комиссии на основе законности, равенства, беспристрастности, публичности (официальности), объективной истины, производства на государственном языке по сбору, проверке, оценке материалов и сведений о дисциплинарной проступке полицейского и принятие заключения по существу дела.

Опис

Жеребцов Д. Є. Окремі проблеми правової регламентації службового розслідування як стадії дисциплінарного провадження щодо поліцейського / Д. Є. Жеребцов / Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав. 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 287-290.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Україна. Ukraine. Украина, поліцейський, полицейский, policeman, дисциплінарне провадження, дисциплинарное производство, disciplinary proceedings, дисциплінарна відповідальність, дисциплинарная ответственность, disciplinary responsibility, службове розслідування, служебное расследование, official investigation, Дисциплінарний статут Національної поліції України, Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины, Disciplinary Charter of the National Police of Ukraine

Бібліографічний опис