Актуальні питання криміналістики та судової експертології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 26-27

Анотація

У тезах доповіді розглянуті актуальні питання розвитку криміналістики та судової експертології на сучасному етапі.
The abstracts of the report consider the current issues of the development of criminology and forensic expertise at the current stage.
В тезисах доклада рассмотрены актуальные вопросы развития криминалистики и судебной экспертологии на современном этапе.

Опис

Бурдін, М. Ю. Актуальні питання криміналістики та судової експертології / Михайло Юрійович Бурдін // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 26-27.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судова експертологія, сучасний стан, судебная экспертология, современное состояние, forensic expertise, current state

Бібліографічний опис