Фінансово-правові знання як основа підготовки сучасних поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 126-130.

Анотація

Виконання покладених на поліцію завдань вимагає підготовки особового складу органів поліції по-новому, не як силовий орган, або орган покарання, а як орган влади, що займається профілактикою, виявленням, попередженням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням фінансових злочинів та правопорушень, злочинів в економічній сфері. Оволодіння фінансово-правовими знаннями повинно сприяти побудові державної системі протидії економічної злочинності, виявленню та попередженню таких злочинів. Выполнение возложенных на полицию задач требует подготовки личного состава органов полиции по-новому, не как силовой орган или орган наказания, а как орган власти, занимающийся профилактикой, выявлением, предупреждением, прекращением, раскрытием и досудебным расследованием финансовых преступлений и правонарушений, преступлений в экономической сфере. Овладение финансово-правовыми знаниями должно способствовать построению государственной системы противодействия экономической преступности, выявлению и предупреждению таких преступлений. The fulfillment of the tasks assigned to the police requires the training of police personnel in a new way, not as a power body or a punishment body, but as an authority involved in the prevention, detection, prevention, termination, disclosure and pre-trial investigation of financial crimes and offenses, crimes in the economic sphere . Mastering financial and legal knowledge should contribute to the construction of a state system for combating economic crime, the identification and prevention of such crimes.

Опис

Гетманець О. П. Фінансово-правові знання як основа підготовки сучасних поліцейських / О. П. Гетманець // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 126-130.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Україна. Ukraine. Украина, підготовка поліцейських, подготовка полицейских, police training, підготовка особового складу органів поліції, подготовка личного состава органов полиции

Бібліографічний опис