Електронне урядування в інформаційному суспільстві : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. — 312 с.

Анотація

Розглянуто актуальні науково-теоретичні засади електронного урядування та організаційно-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні, визначено трансформацію поняття "електронний уряд". Значної уваги приділено науковому обґрунтуванню класифікації видів електронної взаємодії між державою і суспільством та сукупності взаємопов'язаних механізмів реалізації електронної демократії і надання електронних державних послуг. Розглянуто світовий досвід і українську специфіку розвитку електронного уряду з використанням інформаційних представництв і портальних технологій, визначено наукові проблеми та стратегії розвитку інформаційного простору України. Запропоновано науково-практичні рекомендації розвитку електронного урядування щодо інтеграції інформаційного простору України у світову інформаційну спільноту. Комплексно висвітлено наукові проблеми упровадження систем електронного документообігу в державних установах, реалізації технологій конфіденційного обміну юридично-значущими електронними документами з використанням електронного цифрового підпису, застосування систем управління кадровою та господарською діяльністю установ. Для науковців, аспірантів і фахівців у сфері електронного врядування. Може також використовуватись для підвищення кваліфікації державних службовців та підготовки магістрів електронного урядування і державного управління.

Рассмотрены актуальные научно-теоретические основы электронного управления и организационно-правовые аспекты развития информационного общества в Украине, определена трансформация понятия "электронное правительство". Значительное внимание уделено научному обоснованию классификации видов электронного взаимодействия между государством и обществом и совокупности взаимосвязанных механизмов реализации электронной демократии и предоставления электронных государственных услуг. Рассмотрены мировой опыт и украинскую специфику развития электронного правительства с использованием информационных представительств и портальных технологий, определены научные проблемы и стратегии развития информационного пространства Украины. Предложено научно-практические рекомендации развития электронного управления по интеграции информационного пространства Украины в мировое информационное сообщество. Комплексно освещены научные проблемы внедрения систем электронного документооборота в государственных учреждениях, реализации технологий конфиденциального обмена юридически значимыми электронными документами с использованием электронной цифровой подписи, применение систем управления кадровой и хозяйственной деятельностью учреждений. Для научных работников, аспирантов и специалистов в сфере электронного управления. Может также использоваться для повышения квалификации государственных служащих и подготовки магистров электронного управления и государственного управления.

Опис

Клімушин, П. С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві : [монографія] / П. С. Клімушин, А. О. Серенок; Нац. акад. держ. управління при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. управління. — Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. — 312 с.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Монографії. Monographs. Монографии, електронне урядування, інформаційне суспільство, інформація, інформаційний процес, інформатизація, інформаційне суспільство, електронний уряд, єдиний інформаційний простір, фінансові інформаційні системи, електронний документообіг, електронний документ, Інтернет, электронное управление, информационное общество, информация, информационный процесс, информатизация, информационное общество, электронное правительство, электронная демократия, единое информационное пространство, финансовые информационные системы, электронное взаимодействие, электронный документооборот, электронный документ, Интернет, электронная цифровая подпись, електронний цифровий підпис, електронна демократія, електронна взаємодія, information society, information, information processing systems, information process, informatization, e-government, e-democracy, information space, financial information systems, electronic interaction, electronic document circulation, electronic document, Internet, electronic digital signature

Бібліографічний опис