Інформаційні технології та забезпечення прав і свобод людини в умовах відкритого суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 173-174

Анотація

Зазначено, що відкрите суспільство– це ментальна готовність активної поведінки задля суспільної безпеки, у тому числі й застосовуючи сучасні інформаційно-технічні досягнення. Констатовано, що запровадження нових технологій у вітчизняних державних структурах є на вкрай низькому рівні. Основна проблема, яка сьогодні не дозволяє ефективно застосувати всі новітні технології та розроблені на її основі програми у правоохоронній діяльності – це відсутність нормативно-правової бази. Надія тільки на те, що стрімкий розвиток інших держав не дозволить в Україні ігнорувати новітні технології, і ми будемо розвиватися, хоч з певним запізненням.
It is noted that an open society is a mental readiness for active behavior for the sake of public safety, including using modern information and technical achievements. It was established that the introduction of new technologies in domestic state structures is at an extremely low level. The main problem that today prevents the effective application of all the latest technologies and the programs developed on their basis in law enforcement activities is the lack of a regulatory and legal framework. The only hope is that the rapid development of other countries will not allow Ukraine to ignore the latest technologies, and we will develop, albeit with a certain delay.
Отмечено, что открытое общество – это ментальная готовность активного поведения для общественной безопасности, в том числе и применяя современные информационно-технические достижения. Констатировано, что внедрение новых технологий в отечественных государственных структурах на крайне низком уровне. Основная проблема, которая сегодня не позволяет эффективно использовать все новейшие технологии и разработанные на ее основе программы в правоохранительной деятельности – это отсутствие нормативно-правовой базы. Надежда только на то, что стремительное развитие других государств не позволит в Украине игнорировать новейшие технологии, и мы будем развиваться хотя бы с определенным опозданием.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, information technology, информационные технологии, відкрите суспільство, open society, открытое общество, нормативне забезпечення, забезпечення прав і свобод людини, ensuring rights and human freedoms, обеспечение прав и свобод человека

Бібліографічний опис

Ханькевич, А. М. Інформаційні технології та забезпечення прав і свобод людини в умовах відкритого суспільства / Андрій Миколайович Ханькевич, Олексій Васильович Бочковий // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 173-174.