The concept and content of public policy on state economic security

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 9. – С. 52-57

Анотація

Метою статті є визначення поняття та змісту державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави. Результати. Запропоновано державну політику у сфері економічної безпеки розуміти в таких аспектах: як процес ухвалення законодавчих актів або управлінських рішень у сфері економічної безпеки та подальший контроль за їх виконанням; як певний курс (напрям) у сфері економічної безпеки, який визначений керівництвом держави та реалізується уповноваженими суб’єктами публічної адміністрації; як організуючий цілеспрямований вплив уповноважених суб’єктів публічної адміністрації на суспільні відносини у сфері економічної безпеки за допомогою нормативно визначених форм і методів. Мету державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави визначено як створення належних умов для впорядкування та розвитку суспільних економічних відносин, забезпечення реалізації соціальноекономічних прав і свобод громадян, а також створення умов для подальшого розвитку та зростання рівня національної економіки, забезпечення її конкурентоспроможності. Доведено, що у структурі державної політики із забезпечення економічної безпеки держави можна виділити декілька складових елементів: 1) нормативно-правовий, до якого входять законодавчі та підзаконні акти з питань забезпечення економічної безпеки, а також регулювання економічних відносин; 2) інституційний, який становлять уповноважені органи публічної адміністрації та їх посадові особи, які мають нормативно закріплені повноваження щодо забезпечення економічної безпеки держави; 3) організаційний, який містить принципи, форми й методи реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки. Висновки. Встановлено, що з огляду на завдання державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави її підвидами є нормативно-інституційна політика у сфері економічної безпеки, політика забезпечення економічних прав громадян, політика розвитку національної економіки та економічних відносин, політика цифровізації економічних відносин, політика забезпечення економічної та фінансової грамотності населення, правоохоронна політика у сфері економічної безпеки.
Purpose. The aim of the article is to identify the concept and content of public policy on the economic security of the State. Results. Public policy on economic security is considered as the process of adopting legal regulations or managerial decisions in the field of economic security and the subsequent monitoring of their implementation; as a specific course (area) of economic security determined by the leadership of the State and implemented by authorized public administrators; as organizing and purposeful influence of authorized public administrators on public relations in the field of economic security by means of forms and methods defined by law. The objective of public policy on the economic security of the State is defined as creating conditions for the organization and development of public economic relations and ensuring social and economic rights and freedoms of citizens, as well as creating conditions for the further development and growth of the national economy and its competitiveness. It is proved that public policy on economic security of the State can include several components: 1) the legal and regulatory framework, consisting of laws and regulations on economic security and the regulatory mechanism for economic relations; 2) the institutional framework, composed of the competent public administration bodies and their officials authorised by law to ensure the economic security of the State; 3) the organizational framework, containing the principles, forms and methods of implementing public policy on economic security. Conclusions. It is established that, in accordance with the objectives of public policy on the economic security of the State, its sub-types are a regulatory and institutional policy on economic security, policy on economic rights of citizens, policy on the development of the national economy and economic relations, policy on digitalization of economic relations, economic and financial literacy of the population, law enforcement policy on economic security.
Установлено, что учитывая задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности государства ее подвидами являются нормативно-институционная политика в сфере экономической безопасности, политика обеспечения экономических прав граждан, политика развития национальной экономики и экономических отношений, политика цифровизации экономических отношений, политика обеспечения экономической и финансовой грамотности населения, правоохранительная политика в сфере экономической сохранности.

Опис

Koshykov, D. The concept and content of public policy on state economic security / Denys Koshykov // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 9. – С. 52-57. – DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.9.08.
Koshykov, Denys (2021). The concept and content of public policy on state economic security. Entrepreneurship, Economy and Law, 9, 52–57, doi: https://doi.org/10.32849/2663-5313/ 2021.9.08.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, economic security, national security, public policy, administrative law framework, actors, administrative legislation, optimization, economic security of the state, економічна безпека, національна безпека, державна політика, адміністративно-правові засади, суб’єкти, адміністративне законодавство, оптимізація, економічна безпека держави, экономическая безопасность, экономическая безопасность государства, национальная безопасность

Бібліографічний опис