Військове осадництво як складова польської аграрної політики у західноукраїнських землях (1920-1923)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 1, т. 1. - С. 8-13

Анотація

У статті розкриваються правові засади польського військового осадництва у західноукраїнських землях та аналізується вплив, який це явище мало на характер аграрних відносин у регіоні. Підкреслюється, що військове осадництво, як і польська аграрна політика у цілому, мала негативний вплив на українське село, оскільки насамперед мало на меті асиміляцію та денаціоналізацію українців Волині та Східної Галичини.
The article reveals the legal principles of the Polish military sediment in the western Ukrainian lands and analyzes the impact this phenomenon has on the nature of agrarian relations in the region. It is emphasized that the military sediment, as well as the Polish agrarian policy as a whole, had a negative impact on the Ukrainian village, since, above all, it pursued the goal of assimilation and denationalization of the Ukrainians of Volhy-nia and Eastern Galicia.
В статье раскрываются правовые основы польского военного осадництва в западноукраинских землях и анализируется влияние, которое это явление имело характер аграрных отношений в регионе. Подчеркивается, что военное осадництво, как и польская аграрная политика в целом, имела негативное влияние на украинское село, так как, прежде всего, преследовало цель ассимиляции и денационализации украинский Волыни и Восточной Галичины.

Опис

Бурдін М. Ю. Військове осадництво як складова польської аграрної політики у західноукраїнських землях (1920-1923) / Бурдін М. Ю. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 1, т. 1. - С. 8-13.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, військове осадництво, західноукраїнські землі, українські землі, аграрна реформа, парцеляції, колонізація, переселенці, украинские земли, Ukrainian lands, военное осадництво, западно-украинские земли, аграрная реформа, парцелляции, колонизация, переселенцы, military sedimentation, western Ukrainian lands, agrarian reform, parcellation, colonization, settlers

Бібліографічний опис