Перезавантаження: чи буде місце для корупції?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-17

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 210-214

Анотація

Зроблена спроба розкрити сутність корупції як явища, що допомагає розвиватися суспільству і державі або призведе до їх знищення.
The author has attempted to reveal the essence of corruption as a phenomenon that assists to develop society and the state or will lead to their destruction.
Сделана попытка раскрыть сущность коррупции как явления, которое помогает развиваться обществу и государству или приведет к их уничтожению.

Опис

Луценко, І. Г. Перезавантаження: чи буде місце для корупції? / І. Г. Луценко // Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 210-214.

Ключові слова

корупція, corruption, коррупция, ментальність, форма державного устрою, Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочин, преступление, форма государственного устройства, ментальность, history, mentality, state form of government, crime

Бібліографічний опис