Щодо розуміння мети контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 101-103

Анотація

Зазначено, що метою контролю за діяльністю правоохоронних органів є забезпечення: реалізації в діяльності правоохоронних органів основних принципів та вимог правоохоронної політики держави; неухильного дотримання дисципліни та законності в діяльності правоохоронних органів; дотримання ними прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб, прав та законних інтересів юридичних осіб та інших колективних суб’єктів правовідносин; відповідності їх діяльності встановленим вимогам; виконавської дисципліни; ефективності та прозорості в діяльності правоохоронних органів, злагодженої та скоординованої їх правоохоронної діяльності.
Указано, что целью контроля за деятельностью правоохранительных органов является обеспечение: реализации в деятельности правоохранительных органов основных принципов и требований правоохранительной политики государства; неукоснительного соблюдения дисциплины и законности в деятельности правоохранительных органов; соблюдения ими прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав и законных интересов юридических лиц и других коллективных субъектов правоотношений; соответствия их деятельности установленным требованиям; исполнительской дисциплины; эффективности и прозрачности в деятельности правоохранительных органов, слаженной и скоординированной их правоохранительной деятельности.
It is indicated that the purpose of monitoring the activities of law enforcement agencies is to ensure: the implementation in the activities of law enforcement bodies of the basic principles and requirements of state law enforcement policy; strict observance of discipline and legality in the activities of law enforcement agencies; their observance of the rights, freedoms and legitimate interests of individuals, the rights and legitimate interests of legal entities and other collective subjects of legal relations; compliance of their activities with established requirements; performing discipline; efficiency and transparency in the activities of law enforcement agencies, harmonious and coordinated law enforcement activities.

Опис

Музичук О. М. Щодо розуміння мети контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О. М. Музичук // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.) / Наук.-дослід. ін-т публ. політики і соц. наук. - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 101-103.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, контроль за діяльністю правоохоронних органів, контроль за деятельностью правоохранительных органов, monitoring of law enforcement

Бібліографічний опис