Проблеми ідентифікації транспортного засобу за слідами шин на ґрунті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 111-115

Анотація

Досліджено проблеми ідентифікації транспортного засобу за слідами шин на ґрунті. Визначено особливості фіксації слідчим і криміналістом слідів шин транспортного засобу під час огляду місця події. Встановлено можливості транспортно-трасологічної експертизи для вивчення слідів коліс автомобіля. Стверджується, що проблемою для доказування причетності транспортного засобу до вчинення злочину є можливість заміни шин або коліс автомобіля одразу ж після скоєння злочину. Запропоновано рекомендації щодо ідентифікації транспортного засобу за слідами шин на ґрунті.
The problems of vehicle identification by tire tracks on the ground have been studied. The peculiarities of fixing the traces of vehicle tires during the inspection of the scene by the investigator and forensic scientist have been determined. Possibilities of transport-trasological examination for studying of traces of car wheels are established. It is alleged that the problem with proving the involvement of a vehicle in the crime is the possibility of replacing the tires or wheels of the car immediately after the crime. Recommendations for the identification of the vehicle by tire tracks on the ground are offered.
Исследованы проблемы идентификации транспортного средства по следам шин на грунте. Определены особенности фиксации следователем и криминалистом следов шин транспортного средства при осмотре места происшествия. Установлено возможности транспортно-трасологической экспертизы для изучения следов колес автомобиля. Утверждается, что проблемой для доказывания причастности транспортного средства к совершению преступления является возможность замены шин или колес автомобиля сразу же после совершения преступления. Предложены рекомендации по идентификации транспортного средства по следам шин на грунте.

Опис

Чернець, М. Г. Проблеми ідентифікації транспортного засобу за слідами шин на ґрунті / Микола Глібович Чернець // Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 111-115. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2021.2.14.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, транспортний засіб, транспортное средство, vehicle, сліди шин, следы шин, tire tracks, ідентифікація, идентификация, identification, трасологічна експертиза, трасологическая экспертиза, trasological examination

Бібліографічний опис