Особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 226-228

Анотація

Досліджено особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку. Виявлено, що вихованці дитячого будинку переважають над дітьми, які виховуються в сім’ях, за шкалами «планування» та «самостійність», що свідчить про те, що у вихованців дитячого будинку більш сформована потреба у свідомому плануванні своєї діяльності, вони більш здатні самостійно планувати діяльність та поведінку, організовувати роботу з досягнення мети, контролювати хід її виконання, аналізувати та оцінювати результати діяльності.
Personal characteristics of self-regulation of orphanage pupils are researched. It is revealed that orphanage pupils is dominated by the children who are brought up in families on the two scales: «planning» and «autonomy», which suggests that orphanage pupils have more conscious need to plan their activities, they are more capable to plan activities and behavior, work on achievement of the purpose, control the progress of its implementation, analyze and estimate the results of the activity.
Использованы особенности личностной саморегуляции воспитанников детского дома. Выявлено, что воспитанники детского дома преобладают над детьми, которые воспитываются в семьях, по шкалам «планирование» и «самостоятельность», что говорит о том, что у воспитанников детского дома больше сформирована потребность в осознанном планировании своей деятельности, они более способны самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовывать работу по достижению цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и оценивать результаты деятельности.

Опис

Подобинська, А. В. Особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку / А. В. Подобинська, Л. О. Шевченко // Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 226-228.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, особистісна саморегуляція, личностная саморегуляция, personal self-regulation, вихованці дитячого будинку, воспитанники детского дома, orphanage pupils

Бібліографічний опис