Публікація:
Innovative technologies as alternative means of improving the efficiency of criminal justice in Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Husieva, V. O.
Гусєва, В. О.
Avdieiev, O. O.
Авдєєв, О. О.
Korniienko, V. V.
Корнієнко, В. В.
Kryvoruchko, L. S.
Криворучко, Л. С.

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 52 (April). – P. 260-268

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Метою дослідження є вивчення слідчої та судової практики, а також міжнародного досвіду задля визначення перспектив упровадження інноваційних технологій у кримінальне судочинство України за сучасних умов, розкриття їх можливостей у контексті підвищення ефективності слідчих (розшукових) дій та судових розглядів. Задля досягнення мети статті використовувався порівняльно-правовий метод, який дозволив визначити міжнародні апробовані інноваційні методи удосконалення кримінального судочинства. Методи аналізу та узагальнення сприяли визначенню сучасних проблем слідчої та судової практики, які можна вирішити шляхом упровадження сучасних техніко-криміналістичних засобів. Авторами доведено, що альтернативним шляхом підвищення ефективності кримінального судочинства України наразі є впровадження інноваційних технологій, які були апробовані в деяких державах. До криміналістичних інновацій, потреба у яких є нагальною наразі та впровадження яких обґрунтоване потребами слідчих і судових органів України, ми відносимо ті, що спрямовані на автоматизацію, цифровізацію досудового розслідування та судового розгляду. Визначено перспективи впровадження електронної системи експертних висновків, технологій штучного інтелекту, лазерного тривимірного сканування. Наголошено на необхідності удосконалення системи електронного судочинства.
The purpose of the article is to study investigative and judicial practice, as well as international experience to determine the prospects for the introduction of innovative technologies in criminal justice in Ukraine in modern conditions, to reveal their capabilities in the context of improving investigative (investigative) actions and trials. In order to achieve the goal of the article, a comparative legal method was used, which allowed to determine the internationally tested innovative methods of improving criminal justice. Methods of analysis and generalization have helped to identify current problems that arise in investigative and judicial practice, which can be solved through the introduction of modern forensic tools. In the article, the authors argued that an alternative way to increase the efficiency of criminal justice in Ukraine is the introduction of innovative technologies that have been tested in some countries. Forensic innovations, the need for which is urgent now and the implementation of which is justified by the needs of investigative and judicial bodies of Ukraine, we include those aimed at automation, digitalization of pre-trial investigation and trial. Prospects for the introduction of an electronic system of expert opinions, artificial intelligence technologies, laser three-dimensional scanning are identified. The need to improve the electronic justice system was emphasized.
Целью исследования является изучение следственной и судебной практики, а также международного опыта для определения перспектив внедрения инновационных технологий в уголовное судопроизводство Украины в современных условиях, раскрытие их возможностей в контексте повышения эффективности следственных (розыскных) действий и судебных разбирательств.

Опис

Innovative technologies as alternative means of improving the efficiency of criminal justice in Ukraine / Vlada Husieva, Oleksandr Avdieiev, Volodymyr Kornienko, Larysa Kryvoruchko // Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 52 (April). – P. 260-268. – DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.52.04.28.
Husieva, V., Avdieiev, O., Kornienko, V., & Kryvoruchko, L. (2022). Innovative technologies as alternative means of improving the efficiency of criminal justice in Ukraine. Amazonia Investiga, 11(52), 260-268. https://doi.org/10.34069/AI/2022.52.04.28.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, publikatsii u WoS, criminal proceedings, innovative technologies, database, electronic document management, lighting, 3D scanners, кримінальне судочинство, інноваційні технології, база даних, електронний документообіг, засоби освітлення, З-D сканери, уголовное судопроизводство, инновационные технологии, база данных, электронный документооборот, средства освещения, З-D сканеры

Бібліографічний опис

Innovative technologies as alternative means of improving the efficiency of criminal justice in Ukraine / Vlada Husieva, Oleksandr Avdieiev, Volodymyr Kornienko, Larysa Kryvoruchko // Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 52 (April). – P. 260-268. – DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.52.04.28.
Husieva, V., Avdieiev, O., Kornienko, V., & Kryvoruchko, L. (2022). Innovative technologies as alternative means of improving the efficiency of criminal justice in Ukraine. Amazonia Investiga, 11(52), 260-268. https://doi.org/10.34069/AI/2022.52.04.28.