Публікація:
Щодо покращення врегулювання антикорупційної політики в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 22-25

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Досліджено ухвалення в умовах воєнного стану Антикорупційної стратегії, метою якої є досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості і системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Наголошено на низки не вирішених проблем. Запропоновано включити до пріоритетних напрямів боротьби з корупцією пенітенціарну систему.
The adoption of the Anti-corruption Strategy under martial law was studied, the purpose of which is to achieve significant progress in preventing and countering corruption, as well as ensuring the coherence and systematicity of anti-corruption activities of all state authorities and local self-government bodies. A number of unsolved problems are emphasized. It is proposed to include the penitentiary system in the priority areas of the fight against corruption.
Исследовано принятие в условиях военного положения Антикоррупционной стратегии, целью которой является достижение существенного прогресса в предотвращении и противодействии коррупции, а также обеспечение слаженности и системности антикоррупционной деятельности всех органов государственной власти и органов местного самоуправления. Отмечено ряд нерешенных проблем. Предложено включить в приоритетные направления борьбы с коррупцией пенитенциарную систему.

Опис

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, corruption, коррупция, антикорупційна політика, anti-corruption policy, антикоррупционная политика, протидія корупції, counteraction to corruption, противодействие коррупции, Антикорупційна стратегія, Anti-corruption strategy, Антикоррупционная стратегия, пенітенціарна система, penitentiary system, пенитенциарная система

Бібліографічний опис

Гусаров, С. М. Щодо покращення врегулювання антикорупційної політики в Україні / Сергій Миколайович Гусаров // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 22-25.